UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest udostępnienie przez sąd, zawartych w aktach sprawy danych adresowych skazanych – spółce, na rzecz której wyrządzili oni szkodę, w związku z czym chce ona przeprowadzić wobec nich egzekucję wierzytelności?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-11-06
Wprowadził‚ informację: 2009-11-09 15:36:29
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych dopuszcza przetwarzanie danych m.in. wtedy, gdy jest to niezbędne dla dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych określa zasady postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych osobowych (art. 2 ust. 1 ustawy). W świetle jej przepisów sąd jest administratorem danych osobowych zawartych w aktach spraw sądowych, bowiem decyduje o celach i środkach ich przetwarzania (m.in. gromadzenia, przechowywania, udostępniania). Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne między innymi, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy). Za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 23 ust. 4 pkt 2 ustawy).

W związku z powyższym skoro spółka poniosła szkodę wyrządzoną jej przez skazanych (która nie została przez nich naprawiona w ustalonym przez sąd terminie) i na podstawie sądowego tytułu egzekucyjnego jest uprawniona do dochodzenia swej wierzytelności na drodze egzekucji komorniczej, to do jej wszczęcia niezbędne jest wskazanie adresów zamieszkania skazanych. Sąd, jako administrator danych zawartych w aktach sprawy, powinien udostępnić dane adresowe skazanych, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5, gdyż dane te są spółce niezbędne do dochodzenia roszczeń związanych z jej działalnością gospodarczą.

Natomiast, by spółka mogła skorzystać z przysługującego jej prawa do dochodzenia swoich roszczeń musi posiadać dane osobowe dłużników. Niezbędnym bowiem elementem do wszczęcia egzekucji wobec dłużnika jest oznaczenie miejsca jego zamieszkania. Wymagają tego przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, m.in. art. 126, art. 796 § 1.

Ostatnie aktualności