UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy można przetwarzać dane osobowe biegłych sądowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-03-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-03-30 09:54:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, można przetwarzać dane biegłych sądowych m.in. na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych.

Uzasadnienie

Przepisami, na podstawie których można przetwarzać dane osobowe biegłych sądowych jest wydane, na podstawie art. 157 § 2 ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych.

I tak, zgodnie z § 8 ust. 1 ww. przepisu prezes sądu okręgowego prowadzi listy biegłych sądowych – według poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności. Prowadzi również wykazy biegłych sądowych na kartach założonych dla każdego biegłego; w listach i wykazach podaje się adres biegłego i termin, do którego został ustanowiony, a także inne dane dotyczące specjalizacji.

Ponadto zgodnie z ust. 2 § 8 rozporządzenia prezes sądu skreśla z listy biegłego oraz usuwa jego kartę z wykazu z chwilą zwolnienia z funkcji, w razie śmierci czy z upływem okresu ustanowienia biegłego, chyba że nastąpiło ponowne ustanowienie.

Ust. 3 stanowi natomiast, że listy biegłych sądowych są dostępne dla zainteresowanych w sekretariatach sądowych. W szczególności listy te udostępnia się stronom, uczestnikom postępowania oraz organom prowadzącym postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych i sądom wojskowym.

Dodatkowo w styczniu każdego roku Prezes podaje do wiadomości sądom rejonowym w okręgu sądu okręgowego oraz Ministerstwu Sprawiedliwości listy biegłych sądowych, a także zawiadamia niezwłocznie o każdej zmianie listy oraz o wszczęciu wobec tych osób postępowania karnego albo o ubezwłasnowolnienie.

Z kolei do obowiązków biegłego należy niezwłocznie zawiadomienie prezesa sądu o każdej zmianie swego adresu jak również o zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynności przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

 

Ostatnie aktualności