UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy sąd może przekazać pracodawcy - instytucji publicznej - informację o skazaniu pracownika tej instytucji w postępowaniu toczącym się przeciw niemu z urzędu?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:20:57
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, sąd na mocy przepisów Kodeksu postępowania karnego jest wręcz zobowiązany do przekazania pracodawcy informacji o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom.

Uzasadnienie:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych stanowi, że dane dotyczące m.in. skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym należą do kategorii tzw. danych wrażliwych, które podlegają szczególnej ochronie. Co do zasady zabrania się ich przetwarzania. Jednak jest ono dopuszczalne m.in. wówczas, gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony (art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy).

W tym przypadku przepisem szczególnym jest art. 21 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciw osobom zatrudnionym w instytucjach państwowych, samorządowych i społecznych, uczniom i słuchaczom szkół oraz żołnierzom należy bezzwłocznie zawiadomić przełożonych tych osób. Zatem powołany przepis nakłada na sąd, przed którym postępowanie zostało zakończone, obowiązek przekazania informacji w tej sprawie.

Nie precyzuje jednak zakresu danych, które mają być przekazane. Dlatego przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie należy kierować się przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Zobowiązują one administratorów danych m.in. do tego, by przy przetwarzaniu danych osobowych kierowali się tzw. zasadą adekwatności (art. 26 ust. 1 pkt 3). Adekwatność oznacza, że zakres danych nie może wykraczać poza ten, jaki jest niezbędny do zrealizowania celu, w jakim dane są przetwarzane (w tym udostępnienie).

Niewątpliwie celem zawiadomienia wskazanego w art. 21 § 1 Kodeksu postępowania karnego jest przekazanie pracodawcy informacji, na podstawie których będzie on w stanie stwierdzić, czy w związku z zakończeniem postępowania zasadne jest podejmowanie w stosunku do pracownika określonych kroków (takich jak np. ukaranie go lub rozwiązanie z nim umowy o pracę).

W ocenie GIODO, przekazanie pracodawcy takich informacji o sposobie zakończenia postępowania, jak kwalifikacja prawna czynu, za który pracownik został skazany, wymierzona kara oraz data uprawomocnienia się orzeczenia nie wykraczają poza zakres niezbędny do zrealizowania celu, jakiemu przetwarzanie danych ma służyć.

Ostatnie aktualności