UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy, ze względu na fakt, że w zbiorze danych pracowników znajdują się, poza danymi osobowymi pracowników, również informacje dotyczące członków ich rodzin (małżonków i dzieci), pracodawca ma obowiązek zgłoszenia do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych zbioru danych osób u niego zatrudnionych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-07-28
Wprowadził‚ informację: 2005-01-20 10:28:32
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż takie dane osobowe dotyczą pracowników i dlatego zbiory je zawierające nie podlegają zgłoszeniu do rejestracji u GIODO.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, administrator danych obowiązany jest zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1. Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji stanowi zatem regułę. Z obowiązku rejestracji zwolnieni są jednak niektórzy administratorzy danych wymienionych w art. 43 ust. 1 powołanej ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji zwolnieni zostali m. in. administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich.

Dane osobowe członków rodzin pracownika należą w istocie do danych pracownika. Ich przetwarzanie związane jest z zatrudnieniem pracownika i wynika z konieczności wywiązywania się przez pracodawców z obowiązków, jakie względem pracowników ciążą na nich na mocy przepisu prawa pracy (np. urlopy na opiekę nad dzieckiem, świadczenia finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych). Przetwarzanie danych członków rodzin pracowników nie jest zatem celem samym w sobie, lecz dane te są ściśle związane z danymi pracownika.

Pracodawcy zwolnieni są więc z obowiązku rejestrowania zbioru danych zawierającego dane osobowe członków rodzin osób u nich zatrudnionych. Należy wspomnieć, że zwolnienie z obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji nie oznacza automatycznie zwolnienia ich administratora z konieczności przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i dopełnienia innych, określonych w nich obowiązków.

 

Ostatnie aktualności