UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych jest powszechnie stosowana praktyka przetwarzania przez firmy rekrutacyjne danych osobowych kandydatów do pracy, pozyskiwanych na podstawie ogłoszeń zamieszczanych w prasie, w których potencjalny pracodawca, zlecający firmie rekrutacyjnej przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zastrzega sobie anonimowość?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-07-28
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-02-07 13:06:01
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż w ten sposób nie jest spełniony tzw. obowiązek informacyjny wobec osób, których dane są gromadzone.

Uzasadnienie

Jeśli pracodawca zlecający firmie rekrutacyjnej przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego, zastrzega sobie anonimowość, to tym samym osoba, ubiegająca się o zatrudnienie, która skierowała swoją aplikację do firmy rekrutacyjnej nie uzyskuje informacji o tym, kto będzie administratorem, w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jej danych osobowych., a także informacji o podmiocie, któremu dane będą udostępnione, pomimo iż firma rekrutacyjna takimi informacjami dysponuje. Najczęściej kandydaci do pracy informowani są jedynie o branży, w której działa potencjalny pracodawca.

Praktyka taka budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. W ocenie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tego rodzaju praktyka narusza dyspozycję art. 24 ust. 1 powołanej ustawy. Zgodnie z jego treścią, w sytuacji zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, administrator danych jest obowiązany poinformować ją m. in. o adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku gdy administratorem danych jest osoba fizyczna - o miejscu swojego zamieszkania oraz imieniu i nazwisku (pkt. 1), a także o celu zbierania danych, a w szczególności o znanych mu w czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych (pkt 2). Obowiązek informacyjny wyłączony jest jedynie w sytuacji, gdy przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania, a także gdy osoba, której dane dotyczą, posiada informacje, o których mowa w ust. 1 powołanego artykułu. Z uwagi na to, iż w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zamieszczonego w prasie ogłoszenia o zatrudnieniu, żaden ze wskazanych wyżej wyjątków nie ma miejsca, podmiot gromadzący dane, będący ich administratorem w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, obowiązany jest dopełnić obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1, w szczególności zaś poinformować o nazwie potencjalnego pracodawcy, któremu dane zostaną udostępnione.

 

Ostatnie aktualności