UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy agencja pracy tymczasowej powinna zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi zbiór danych osobowych, jeśli przetwarza jedynie dane osobowe pracowników tymczasowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-07-28
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-05-23 09:30:02
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Jeśli agencja pracy tymczasowej zamierza przetwarzać w prowadzonym przez siebie zbiorze tylko dane osób u niej zatrudnionych to będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji tego zbioru na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli natomiast w zbiorze tym znajdować się będą dane inne, niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, to agencja zobowiązana będzie zgłosić przedmiotowy zbiór do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych obowiązany jest zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1.


Zgłoszenie zbioru danych do rejestracji stanowi zatem regułę, zaś z obowiązku rejestracji zwolnieni są jedynie administratorzy danych wymienionych enumeratywnie w art. 43 ust. 1 pkt 1-11 powołanej ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochrony danych osobowych, z obowiązku rejestracji zbioru danych zwolnieni są administratorzy danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem u nich, świadczeniem im usług na podstawie umów cywilnoprawnych, a także dotyczących osób u nich zrzeszonych lub uczących się.

Aby odpowiedzieć na zadane pytanie, istotne jest ustalenie, czy agencja pracy tymczasowej, przetwarzać będzie dane osobowe, o których mowa w powyższym przepisie, czyli czy dane dotyczyć będą osób zatrudnionych w agencji pracy tymczasowej. Jeśli zatem agencja zamierza przetwarzać dane pracowników tymczasowych, to konieczne jest ustalenie sytuacji prawnej pracownika tymczasowego.

Stosownie do art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych , pracownik tymczasowy zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej. Specyfikę stosunku pracy pracownika tymczasowego stanowi okoliczność, iż agencja pracy zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania pracy wyłącznie w celu delegowania go do pracodawcy użytkownika, który z pracy tej korzysta i ją nadzoruje. Z powyższych przepisów wprost wynika, iż pracownik tymczasowy jest osobą zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej.

Wobec powyższego, jeśli agencja pracy tymczasowej zamierza przetwarzać w prowadzonym przez siebie zbiorze tylko dane osób u niej zatrudnionych to będzie ona zwolniona z obowiązku rejestracji tego zbioru na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych. Jeśli natomiast w zbiorze tym znajdować się będą dane inne, niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 1-11 ustawy, to agencja zobowiązana będzie zgłosić przedmiotowy zbiór do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 

Ostatnie aktualności