UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy podanie w publikacji książkowej imion i nazwisk pracowników samorządowych, zakresu ich uprawnień oraz nazw wydziałów urzędu miejskiego, w których pracują, jest zgodne z prawem?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-07-28
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-06-28 15:42:53
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż są to tzw. dane służbowe i są one, co do zasady, jawne.

Uzasadnienie

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 czerwca 1999 r. (sygn. akt II SA 686/99) - "(...) błędnym jest twierdzenie, iż imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika państwowego (z wyjątkiem służb specjalnych) lub samorządowego podlega ochronie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych" (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Także w wyroku z dnia 6 maja 1997 r. (sygn. akt SA/Wr 929/96) Sąd ten stwierdził m.in., iż "Cechą ochrony praw osobistych czy prawa prywatności jest to, że ochroną tą jest objęta dziedzina życia osobistego, prywatnego człowieka. Ochrona ta zatem nie obejmuje ani działalności publicznej osoby, ani też sfery działań czy zachowań, które ogólnie są pojmowane jako osobiste lub prywatne, jeżeli działania te lub zachowania wiążą się ściśle z działalnością publiczną". Stanowisko takie zaprezentował również Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 listopada 2003 r. (sygn. akt I PK 590/02) stwierdzając, iż "najistotniejszym składnikiem zakładu pracy (przedsiębiorstwa) są ludzie, a funkcjonowanie zakładu wiąże się nierozłącznie z kontaktami zewnętrznymi - z kontrahentami, klientami (...). Dlatego pracodawca nie może być pozbawiony możliwości ujawniania nazwisk pracowników, zajmujących określone stanowiska w ramach instytucji. Przeciwne stanowisko prowadziłoby do sparaliżowania lub poważnego ograniczenia możliwości działania pracodawcy, bez żadnego rozsądnego uzasadnienia w ochronie interesów i praw pracownika (...)." W dalszej części uzasadnienia czytamy: "Imiona i nazwiska pracowników widnieją na drzwiach w zakładach pracy, umieszcza się je na pieczątkach imiennych, pismach sporządzanych w związku z pracą, prezentuje w informatorach o instytucjach i przedsiębiorstwach, co oznacza, że zgodnie z powszechną praktyką są one zasadniczo jawne."

Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, iż podanie w publikacji książkowej, danych osobowych urzędników, w zakresie ich imion, nazwisk i uprawnień, ze wskazaniem wydziałów, w których aktualnie pracują, nie będzie naruszało przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Informacje te wiążą się bowiem z ich życiem zawodowym i nie wkraczają w sferę prywatności danego urzędnika.

 

Ostatnie aktualności