UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy praktyka udostępniania zbiorczej listy płac zatrudnionych pracowników innym pracownikom przy okazji odbioru przez nich u pracodawcy odcinka listy płac zawierającego składniki wynagrodzenia może naruszać ustawę o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-07-28
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-06-26 13:45:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż dostęp do wynagrodzenia pracowników mają inne, nieuprawnione, osoby.

Uzasadnienie

Przekazywanie pracownikowi odcinka listy płac zawierającego wszystkie składniki wynagrodzenia z reguły następuje w miejscu pracy do rąk własnych pracownika. Jednakże odbiór ww. odcinka np. w sekretariacie i pokwitowanie tego faktu na zbiorczej liście płac sporządzanej przez pracodawcę, na której znajdują się nazwiska wszystkich pracowników łącznie z wysokością przysługującego im wynagrodzenia, w tym z przyznanymi przez pracodawcę nagrodami, umożliwia wgląd pracowników do informacji o wysokości wynagrodzeń pozostałych pracowników. Informacje takie mają charakter danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i wobec tego podlegają wszystkim rygorom określonym przepisami powołanej ustawy.

Stosownie do ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy administrator danych spełni określone warunki, a więc będzie się legitymował co najmniej jedną z przesłanek legalności przetwarzania danych wymienionych w art. 23 ust. 1, a ponadto będzie przetwarzał dane w sposób zgodny ze wszystkimi przepisami o ochronie danych osobowych. Przykładowo, podstawę prawną dla przetwarzania danych dotyczących pracownika stanowią przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Artykuł 26 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zobowiązuje administratora danych do dołożenia szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Administrator jest w szczególności zobowiązany zapewnić, aby dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Ponadto, stosownie do art. 36, administrator danych ma obowiązek zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W związku z powyższym, umożliwianie wglądu pracownikom do zbiorczej listy płac zawierającej informacje o wysokości wynagrodzenia innych pracowników stanowi naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. Sąd Najwyższy również wypowiadał się w kwestii ochrony tajemnicy wynagrodzenia, stwierdzając w uchwale podjętej 16 lipca 1993 r.: "ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić naruszenie dobra osobistego w rozumieniu art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego." (I PZP 28/93, OSNC 1994/1/2).

 

Ostatnie aktualności