UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy organizacja związkowa może przekazać pracodawcy informacje zawierającą listę pracowników korzystających z jej obrony związkowej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-06-04
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-06-04 11:37:02
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż dane osobowe ujawniające przynależność związkową należą do kategorii danych szczególnie chronionych i ich wykorzystywanie (np udostępnianie) jest, co do zasady, zabronione.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych zabrania się przetwarzania danych ujawniających m.in. przynależność związkową. Zgodnie z ww. przepisem administrator danych może przetwarzać dane po spełnieniu przez niego co najmniej jednej z przesłanek wymienionych w art.27 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych.

W szczególności przetwarzanie takich danych jest dopuszczalne, jeżeli przepis szczególny innej ustawy zezwala na ich przetwarzanie bez zgody osoby, której dane dotyczą i tym samym stwarza pełne gwarancje ich ochrony. W myśl powołanego wyżej przepisu zabrania się przetwarzania danych ujawniających m.in. przynależność związkową.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników. Powyższy przepis stanowi rozwinięcie zasady wyrażonej w art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w świetle której, jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie pracodawcy z zakładową organizacją związkową w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek współdziałać w takich sprawach z zakładową organizacją związkową reprezentującą pracownika z tytułu jego członkostwa w związku zawodowym albo wyrażenia zgody na obronę praw pracownika nie zrzeszonego w związku - zgodnie z ustawą o związkach zawodowych.

Dodatkowo wskazać również należy na art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, który stanowi, iż administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Ponadto, jak wskazuje się w literaturze przedmiotu, z przepisu art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy wynika w szczególności zakaz zbierania wszelkich danych dla celu zebrania danych nieistotnych, nie mających znaczenia, jak i danych o większym, niż uzasadniony tym celem, stopniu szczegółowości. Wobec powyższego pozyskiwanie przez pracodawcę danych dotyczących pracownika, na zapas, np. na wypadek ewentualnego wypowiedzenia, czy rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę, w świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, uznać należy za niedopuszczalne.

Ostatnie aktualności