UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy pracodawca, podejrzewając byłego pracownika o pisemny donos, ma prawo wykorzystać dokumenty z jego akt osobowych w celu sporządzenia ekspertyzy grafologicznej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-03
Wprowadził‚ informację: 2009-08-03 13:20:33
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż brak jest podstaw prawnych do takiego działania.

W świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych o legalnym wykorzystywaniu (przetwarzaniu) danych osobowych można mówić wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków wskazanych w art. 23 ust. l pkt 1-pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych. W przypadku danych przetwarzanych przez pracodawcę, jako administratora danych, mamy do czynienia z konkretnymi przepisami prawa, które legalizują przetwarzanie danych osobowych, a zatem z przesłanką z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy prawa jasno określają, jakie działania na danych osobowych zawartych w aktach osobowych pracownika mogą być podejmowane przez pracodawcę. Tryb przetwarzania danych osobowych pracowników gromadzonych w aktach osobowych został uregulowany w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Stosownie do treści § 6 ww. aktu prawnego celem prowadzenia akt osobowych pracowników jest gromadzenie dokumentów dotyczących ubiegania się o zatrudnienie, nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia oraz związanych z ustaniem zatrudnienia. W sytuacji zaś ustania stosunku pracy, dalsze przetwarzanie danych osobowych pracownika, zgromadzonych w aktach osobowych, odbywa się w celach archiwalnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pracodawca udostępniając zawarte w dokumencie z akt osobowych dane osobowe byłego pracownika podmiotowi sporządzającemu ekspertyzę grafologiczną działa niezgodnie z prawem. Wykorzystuje dane osobowe byłego pracownika niezgodnie z celem ich przetwarzania, określonym przez ww. przepisy. Dodatkowo narusza zasadę celowości wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych. Zasada ta nakłada na administratora obowiązek zbierania danych osobowych dla oznaczonych zgodnych z prawem celów i nie poddawanie ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Skoro zatem dane osobowe pracownika zostały zebrane w związku z jego zatrudnieniem, to po jego ustaniu można je wykorzystywać tylko dla celów archiwalnych.

Ostatnie aktualności