UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Który z administratorów danych powinien wydać pracownikowi tymczasowemu upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – agencja, w której jest on zatrudniony, czy pracodawca, do którego został on skierowany (tzw. pracodawca użytkownik)?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-24
Wprowadził‚ informację: 2009-08-05 11:38:15
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych powinien wydać pracodawca użytkownik, czyli pracodawca wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie.

 Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Administratorem danych jest – stosownie do art. 7 pkt 4 tej ustawy – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Sytuację prawną pracownika tymczasowego regulują przepisy ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Stosownie do treści art. 2 pkt 2 w zw. z art. 7 powołanej ustawy, pracownik tymczasowy zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zawartej z agencją pracy tymczasowej. Specyfikę stosunku pracy pracownika tymczasowego stanowi  okoliczność, iż agencja pracy zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania pracy wyłącznie w celu delegowania go do pracodawcy użytkownika, który z pracy tej korzysta i ją nadzoruje. Z powyższych przepisów wprost wynika, iż pracownik tymczasowy jest osobą zatrudnioną przez agencję pracy tymczasowej.

Zasadniczo zatem administratorem danych osobowych pracowników tymczasowych jest agencja pracy tymczasowej. Jednocześnie, stosunek pracy tymczasowej wymaga, aby agencja zawarła z pracodawcą użytkownikiem umowę powierzenia przetwarzania danych osób świadczących pracę tymczasową, która określałaby zakres i cel przetwarzania przez niego danych. W tej sytuacji pracodawca użytkownik będzie podmiotem, któremu przetwarzanie danych powierzono na podstawie umowy zawartej w trybie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Jednakże konieczność wykonywania przez niego niektórych, wymienionych w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych uprawnień i obowiązków pracodawcy powoduje, iż w tym zakresie będzie mu przysługiwał status administratora danych osobowych osób świadczących u niego pracę tymczasową. Pracodawca użytkownik będzie zatem administratorem danych osobowych swoich pracowników, w tym pracowników tymczasowych, zawartych np. w ewidencji czasu pracy. Stanowi to konsekwencję spoczywającego na nim obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do jego pracowników (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o pracownikach tymczasowych).

Tym samym, stwierdzić należy, że to pracodawca użytkownik, jako administrator danych, winien uregulować kwestię dostępu do danych osobowych bezpośrednio z pracownikiem tymczasowym i wydać mu stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. W myśl bowiem ustawy o ochronie danych osobowych każda osoba przetwarzająca dane osobowe w ramach działalności danego administratora danych musi legitymować się takim upoważnieniem. Upoważnienie powinno być udzielone nie tylko osobom, które bezpośrednio zatrudnione zostały w celu przetwarzania danych, ale również osobom, które mogą w takim przetwarzaniu uczestniczyć. Należy przy tym podkreślić, iż administrator danych powinien nadać upoważnienie do przetwarzania danych jedynie tym osobom, które w ramach wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych mają dostęp do danych osobowych.

Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować
w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia (art. 39 ust. 2 ustawy
o ochronie danych osobowych).

Ostatnie aktualności