UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy pracodawca możne przetwarzać informacje o relacjach rodzinnych i osobistych łączących zatrudnione u niego osoby?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-17
Wprowadził‚ informację: 2009-08-17 11:53:17
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem takie działanie nie znajduje podstaw prawnych.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych administrator przetwarzający dane zobowiązany jest dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w szczególności jest zobowiązany zapewnić, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawanie dalszemu przetwarzaniu niezgodnymi z tymi celami. Ponadto administrator musi zapewnić, aby dane były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakim są przetwarzane. Adekwatność danych w stosunku do celu ich przetwarzania powinna być rozumiana jako równowaga pomiędzy uprawnieniami osoby do dysponowania swoimi danymi a interesem administratora danych. Równowaga taka zostanie zachowana jeśli administrator zażąda danych tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia celu, w jakim dane są przetwarzane.

Administrator nie może stawiać swego interesu ponad dobro osoby, której dane przetwarza.

Pracodawca może zatem zbierać dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla osiągnięcia celów zatrudnienia. W przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników, celem będzie uzyskanie informacji czy osoba ubiegające się o stanowisko posiada wymagane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz umiejętności.

Zgodnie bowiem z art. 22 1 Kodeksu pracy, pracodawca może żądać od kandydata do pracy podania jedynie takich danych jak: imię i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia (§ 1).  Natomiast od pracownika ma prawo żądać, niezależnie od powyższych danych osobowych, także  innych danych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, oraz  numeru PESEL pracownika (§ 2).

Wobec powyższego zbieranie informacji o relacjach rodzinnych i osobistych nie jest uzasadnione charakterem stosunków łączących pracownika z pracodawcą.  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wyraża przekonanie, że zbieranie przedmiotowych danych nie stanowi właściwego środka od osiągnięcia celu przetwarzania danych.

 

Ostatnie aktualności