UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy przetwarzanie przez pracodawcę danych dotyczących nazwiska rodowego matki pracownika jest zgodne z prawem?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-15
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-02-02 09:23:11
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Nie, gdyż w świetle przepisów prawa dane te wykraczają poza zakres informacji wymaganych od pracownika.

Uzasadnienie

Zakres informacji, jakie może przetwarzać pracodawca od pracownika reguluje art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Stosownie  do § 1 tego przepisu, pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia jego dzieci, jeżeli podanie takich informacji jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy. Może żądać od pracownika również jego numeru PESEL. Dodatkowo, pracodawca ma prawo wymagać podania jeszcze innych danych osobowych, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów (221 § 4).

Z ww. przepisów Kodeksu pracy nie wynika, aby pracodawca mógł pozyskiwać nazwisko rodowe matki pracownika. W związku z powyższym przetwarzanie danych dotyczących nazwiska rodowego matki pracownika nie może być uznane za zgodne z prawem, gdyż wykracza poza zakres danych osobowych wskazany w art. 221 § 1 i 2  Kodeksu pracy, a obowiązek ich podania nie wynika z odrębnych przepisów prawa.

Ostatnie aktualności