UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy pracodawca może żądać od kandydata do pracy informacji o jego przynależności partyjnej?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-16
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-23 11:42:51
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż nie zezwalają na to przepisy prawa.

Uzasadnienie

Podstawą do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych kandydatów do pracy i  pracowników są przepisy prawa pracy, w tym ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze, w szczególności rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Zakres danych osobowych, jakie może pozyskać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie został określony w art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Są to następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca może żądać od pracowników także numeru PESEL oraz innych informacji, w tym imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli od ich podania zależy korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień. Innych danych pracodawca może żądać jedynie wówczas, gdy ich udostępnienie nakazują odrębne przepisy.

Szczegółowe kwestie związane z gromadzeniem danych przez pracodawcę reguluje natomiast ww. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, wydane na podstawie art. 2981 Kodeksu pracy. Na podstawie § 1 ust. 2b tego rozporządzenia, pracodawca może żądać od pracownika złożenia kwestionariusza osobowego, którego pomocniczy wzór stanowi załącznik nr 1a do tego rozporządzenia. Wymaga on podania tylko tych danych, które wymienia art. 221 Kodeksu pracy.

A zatem, skoro przepisy prawa pracy nie przewidują gromadzenia przez pracodawcę informacji o przynależności partyjnej kandydata do pracy to wymaganie jej przez pracodawcę jest zabronione, nawet, jeśli osoba taka wyrazi na to swoją zgodę. Potwierdzeniem tego jest stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego, wyrażone w wyroku z dnia 1 grudnia 2009 r. I OSK 249/09 – które ma związek z gromadzeniem za zgodą pracownika innych danych niż przewiduje Kodeks pracy – w którym sąd m.in. wskazał, że „(…) brak równowagi w relacji pracodawca pracownik stawia pod znakiem zapytania dobrowolność wyrażenia zgody na pobieranie i przetworzenie danych (…). Z tego względu ustawodawca ograniczył przepisem art. 221 Kodeksu Pracy katalog danych, których pracodawca może żądać od pracownika. Uznanie faktu wyrażenia zgody na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych, jako okoliczności legalizującej pobranie od pracownika innych danych niż wskazane w art. 221 Kodeksu pracy, stanowiłoby obejście tego przepisu”.

 

Ostatnie aktualności