UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy w statucie spółdzielni można wskazać, że w rejestrze członków odnotowywane będą informacje o zaległościach z tytułu wydatków związanych z członkostwem wraz z imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania zadłużonego członka?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-02-26
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-02-26 12:40:38
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, takie działanie spółdzielni będzie zgodne z przepisami prawa.

Uzasadnienie

Podstawą przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni przez organy spółdzielni są przepisy o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach w ustawie prawo spółdzielcze oraz w statucie i sporządzonych w oparciu o statut regulaminach i uchwałach podejmowanych przez te organy. W kwestii majątku spółdzielni stwierdzić należy, że spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą (art. 1 § 1 prawa spółdzielczego). Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków. Informacje o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni mieszkaniowej są informacjami bezpośrednio dotyczącymi majątku członków spółdzielni (art. 3 prawa spółdzielczego).

Posiadają oni zatem interes faktyczny w uzyskaniu informacji dotyczących tego majątku, zaś uprawnienie członków spółdzielni mieszkaniowej do dostępu do informacji o zadłużeniu czynszowym innych członków spółdzielni wynika z cytowanych z przepisów. Tryb i forma udostępniania tych informacji powinna być szczegółowo uregulowana w statucie spółdzielni. Możliwe jest bowiem umieszczenie informacji o zadłużeniach czynszowych wraz z danymi osobowymi osób zadłużonych, w rejestrze członków spółdzielni.

Zgodnie z art. 30 prawa spółdzielczego, rejestr członków spółdzielni, obok wyraźnie wskazanych w tym przepisie informacji, może zawierać także „inne dane przewidziane w statucie” (art. 30 prawa spółdzielczego). Do statutu spółdzielni mogą być zatem wprowadzone postanowienia, stosownie do których informacje o zaległościach z tytułu wydatków związanych z członkostwem w spółdzielni, zamieszczane będą w rejestrze jej członków. Należy zaznaczyć, iż w tej sytuacji dostęp do tych danych będą mieć jedynie osoby uprawnione do przeglądania rejestru, a są nimi – zgodnie z przepisami prawa członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub spółdzielni.

Zatem, podstawą prawną do udostępnienia danych zawartych w rejestrze członków spółdzielni jest – o ile zostaną spełnione powyższe warunki - przepis prawa, który stanowi jedną z podstaw przetwarzania danych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych (czyli art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych).

 

Ostatnie aktualności