UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo udostępnić informacje dotyczące rozliczenia indywidualnych kosztów zużycia ciepła w poszczególnych lokalach?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-26
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-04-27 11:30:22
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, o ile informacje o zużyciu ciepła są zawarte w prowadzonym przez spółdzielnię rejestrze członków i udostępnione będą jedynie osobie uprawnionej

Uzasadnienie

Informacje o indywidualnych kosztach ogrzewania danego mieszkania, chociażby w połączeniu z numerem lokalu, będą stanowiły dane osobowe, gdyż na ich podstawie możliwe jest ustalenie tożsamości osoby fizycznej, w tym przypadku właściciela lokalu. I choć zasady wykorzystywania danych osobowych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, to wówczas, gdy przepisy odrębne regulują kwestie przetwarzania danych osobowych w określonym sektorze, mają one pierwszeństwo stosowania.

Uprawnienia i obowiązki organów oraz członków spółdzielni mieszkaniowej określone zostały w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie w niej uregulowanym zastosowanie znajdują rozwiązania przewidziane w ustawie z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, a także w statucie spółdzielni i sporządzonym na jego podstawie regulaminie bądź w uchwałach podejmowanych przez organy spółdzielni mieszkaniowych.

Powołane przepisy stanowią m.in. (art. 30 Prawa spółdzielczego), że w prowadzonym przez spółdzielnię mieszkaniową rejestrze członków znajdują się ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi - ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj, jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, data przyjęcia w poczet członków, data wypowiedzenia członkostwa i jego ustania, a także inne dane przewidziane w statucie. Rejestr członków spółdzielni, obok informacji wyraźnie wskazanych w powołanym przepisie, może zawierać także „inne dane przewidziane w statucie”. Zatem - o ile statut tak stanowi - w rejestrze mogą się znaleźć informacje dotyczące rozliczania kosztów ogrzewania poszczególnych lokali.

Stwierdzić jednak należy, że wgląd do danych zawartych w rejestrze spółdzielni mają jedynie członek spółdzielni, jego małżonek oraz wierzyciel członka lub spółdzielni. To te osoby – jako uprawnione do przeglądania rejestru – wymienia art. 30 Prawa spółdzielczego. Jednocześnie stanowi on podstawę prawną legalizującą przetwarzanie danych osobowych, które w tym przypadku polega na ich udostępnieniu (tym samym spełniona jest przesłanka wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, czyli istnienie zezwalającego na to szczególnego przepisu prawa, który ma pierwszeństwo stosowania przed ustawą o ochronie danych osobowych).

 

Ostatnie aktualności