UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa, która jako zabezpieczenie spłaty kredytu, wskazała przelew wierzytelności wpłat członków spółdzielni na fundusz remontów, może udostępnić bankowi dane osobowe osób dokonujących tych wpłat?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:39:13
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, spółdzielnia może, w ramach umowy zawartej z bankiem, udostępnić dane osobowe swoich członków.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, gdy administrator danych wskaże co najmniej jedną z przesłanek zezwalających na przetwarzanie danych (art. 23 ust. 1 ustawy). I tak, przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy przepis szczególny zezwala na przetwarzanie danych (pkt 2) bądź, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (pkt 5).

Mając na uwadze powołany wyżej przepis należy uznać, że udostępnienie bankowi przez spółdzielnię danych osobowych  jej członków znajduje prawne uzasadnienie w art. 23 ust.1 pkt 2 i 5 ustawy (szczególny przepis prawa zezwalający na przetwarzanie danych oraz, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów). Wskazać należy, że przepisem prawa legalizującym udostępnienie danych osobowych jest art. 509 Kodeksu cywilnego, w myśl którego wierzyciel (spółdzielnia) może bez zgody dłużnika (członków spółdzielni) przenieść wierzytelność na osobę trzecią (bank), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania (§ 1). Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (§ 2).

Na podstawie umowy o przelew wierzytelności dochodzi do zbycia przez spółdzielnię przedmiotowej wierzytelności na rzecz banku. Zatem zbycie przez spółdzielnię wierzytelności, która przysługuje jej w stosunku do członków będących członkami spółdzielni z tytułu wpłat na fundusz remontowy (a w konsekwencji udostępnienie także danych osobowych członków spółdzielni), mające na celu uzyskanie kredytu na sfinansowanie remontu budynku mieszkalnego stanowi realizację przez administratora (spółdzielnię) prawnie usprawiedliwionego celu, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy. Taką podstawą prawną jest pozyskanie danych przez bank.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że spółdzielnia mieszkaniowa, zawierając z bankiem umowę kredytu inwestorskiego w celu sfinansowania kosztów remontu budynku mieszkalnego może w celu zabezpieczenia spłaty tego kredytu udostępnia dane swoich członków.

Na marginesie należy podkreślić, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie ma prawa badać kwestii legalności zawarcia przez spółdzielnię umowy z bankiem. Bowiem takie sprawy, zgodnie z art. 1 Kodeksu postępowania cywilnego, są sprawami cywilnymi i powinny być rozpatrywane w postępowaniach prowadzonych przez sądy powszechne. Zatem GIODO może jedynie w ramach przyznanych mu kompetencji badać czy u podstaw udostępnienia przez spółdzielnię i pozyskania przez bank danych osobowych członków spółdzielni znajduje się jedna z określonych w art. 23 ust. 1 ustawy przesłanek legalizujących takie działanie.

 

Ostatnie aktualności