UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może za pośrednictwem dozorców doręczać korespondencję kierowaną do członków tej spółdzielni?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-18
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-10-19 15:03:42
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, o ile dozorcy posiadają upoważnienie do doręczania korespondencji nadane przez spółdzielnie (administratora danych), a korespondencja zabezpieczona jest w taki sposób, by uniemożliwić im zapoznanie się z jej treścią.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administrator danych przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Obowiązkiem każdego administratora danych – w tym przypadku spółdzielni – jest wydanie upoważnienia dla każdej osoby, która ma dostęp do przetwarzanych przez administratora danych osobowych. Zatem, o ile dozorcy posiadają upoważnienie do przetwarzania danych członków spółdzielni (w związku z doręczaniem im korespondencji) o tyle nie są upoważnieni do zapoznawania się treścią doręczanych pism.

Kwestie dotyczące zabezpieczenia danych osobowych uregulowane zostały w rozdziale 5 ww. ustawy. Na mocy art. 36 ust. 1 ustawy administrator danych (w tym przypadku spółdzielnia) jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Powyższe oznacza to, że spółdzielnia, jako administrator danych członków spółdzielni obowiązana jest podjąć działania mające na celu ochronę ich danych osobowych zawartych w korespondencji do nich kierowanej, poprzez doręczanie jej w taki sposób, aby tylko adresat miał do niej dostęp, np. w kopertach.

Zabezpieczenie tych danych jest tym bardziej istotne z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy, kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je lub umożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku, gdy sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (ust. 2). Przepis ten oznacza, że zachowanie sprawcy przestępstwa polega na stworzeniu możliwości dostępu do danych osobom nieupoważnionym i może być popełnione zarówno przez administrującego zbiorem danych, jak i osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych przez administratora danych.

Należy również zauważyć, że tajemnica korespondencji, jako jedno z podstawowych dóbr osobistych człowieka, korzysta także z ochrony przewidzianej przepisami prawa cywilnego. W związku z czym za jej naruszenie poszkodowany może domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Reasumując, stwierdzić należy, że postępowanie spółdzielni jako administratora danych uznać będzie można za zgodne z prawem, o ile dozorcy posiadać będą upoważnienie do doręczania korespondencji nadane przez administratora danych, a korespondencja zabezpieczona zostanie w taki sposób, by uniemożliwić im zapoznanie się z jej treścią.

 

Ostatnie aktualności