UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgodne z prawem jest działanie jednostek Straży Miejskiej polegające na wykonywaniu fotografii osobom zatrzymanym w celu doprowadzenia tych osób do izby wytrzeźwień?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-07-24
Wprowadził‚ informację: 2009-08-05 12:50:31
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem takie działanie jednostek Straży Miejskiej nie ma podstaw prawnych.

 

Uzasadnienie:

Wizerunek człowieka, jako jego dobro osobiste, chroniony jest przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności jej art. 23 i 24, zaś w kwestii ewentualnego naruszenia dóbr osobistych orzekają sądy cywilne w trybie wynikającym z przepisów ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Rozważając zatem możliwość wykonywania przez Straż Miejską zdjęć osobom zatrzymanym w celu doprowadzenia do izby wytrzeźwień należy mieć na uwadze, iż działanie takie - nie poprzedzone zgodą osoby, której zdjęcie zostało wykonane - może narazić administratora danych (czyli w tym przypadku Straż Miejską) na zarzut naruszenia prawnie chronionych dóbr osobistych.

Jednocześnie dodać trzeba, że jest to również niezgodne z punktu widzenia przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Bowiem na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych dopuszczalność przetwarzania danych osobowych tzw. zwykłych (jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania) uzależniona jest od spełnienia jednej z przesłanek wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 1 - 5 ustawy. Natomiast przetwarzanie danych szczególnie chronionych, do których - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy – należą m. in. dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, dane o stanie zdrowia, czy nałogach jest – co do zasady – zakazane. Wyjątki od ogólnego zakazu ich przetwarzania zostały natomiast określone w ust. 2 powołanego przepisu (art. 27 ust. 2 pkt 1 – 10).

Zgodnie natomiast z zasadą legalności i adekwatności (wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 cytowanej ustawy) administrator danych powinien przetwarzać w zgodzie z obowiązującym prawem tylko takiego rodzaju dane i tylko o takiej treści, które są niezbędne ze względu na cel zbierania danych. W myśl powołanych przepisów art. 26 ustawy, administrator jest obowiązany zapewnić, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem, oraz aby były one merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celu przetwarzania. Zasada legalnego przetwarzania danych osobowych oznacza konieczność niewykraczania poza odpowiednie regulacje ustawowe, czy wynikające z innych źródeł prawa. Adekwatność danych w stosunku do celu ich przetwarzania powinna być natomiast rozumiana jako równowaga pomiędzy dobrem osoby, której dane dotyczą a interesem administratora danych. Oznacza to, że administrator danych nie może przetwarzać danych w zakresie szerszym niż niezbędny dla osiągnięcia zamierzonego celu, jak również danych o większym, niż uzasadniony tym celem, stopniu szczegółowości. Równowaga będzie zachowana, jeżeli administrator zażąda danych tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia celu, w jakim dane są przez niego przetwarzane (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 917/2005).

Dlatego pozyskiwanie danych osób zatrzymywanych celem ich doprowadzenia do izby wytrzeźwień, poprzez wykonywanie im fotografii nie jest adekwatne dla celów realizacji ustawowo określonych zadań straży gminnych (miejskich).

Ponadto, art. 10a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych stanowi, iż straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych (szczególnie chronionych) ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym. Powyższe dane (prócz ww. danych szczególnie chronionych) mogą być przetwarzane bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą. Uzyskane mogą zostać w wyniku: 1) wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, 2) z rejestru, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

Biorąc zatem pod uwagę, iż wizerunek osób zatrzymywanych w celu doprowadzenia do izby wytrzeźwień może prowadzić do ujawnienia pochodzenia rasowego lub etnicznego tych osób, jak również w niektórych przypadkach danych o ich stanie zdrowia, czy nałogach, uznać należy, że przetwarzanie takich danych przez straż miejską może nastąpić jedynie za wiedzą i zgodą tych osób.

Ostatnie aktualności