UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest gromadzenie takich danych o nauczycielach jak ich imię, nazwisko czy adres zamieszkania w zbiorze danych o nauczycielach utworzonym na podstawie ustawy o systemie informacji oświatowej. Czy dane, które znajdą się w takiej bazie są bezpieczne?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-07-28
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2004-12-16 16:09:15
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Gromadzenie takich danych osobowych o nauczycielach przez podmioty prowadzące bazy danych oświatowych odbywa się w oparciu o przepisy prawa i tym samym jest spełniona podstawa do przetwarzania danych z ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych legalność przetwarzania takich danych, jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, uzależniona jest od spełnienia przez administratora danych jednej z przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 tej ustawy. Gromadzenie danych osobowych, jako jedna z form ich przetwarzania, jest dopuszczalne m.in. wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy). Tym samym ustawa o ochronie danych osobowych odsyła do przepisów szczególnych, regulujących działalność określonych podmiotów i instytucji, wskazujących w jakich przypadkach i w jakim zakresie mogą one przetwarzać, w tym udostępniać dane osobowe.

Zakres danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych gromadzonych w związku z utworzeniem systemu informacji oświatowej określa art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej Zgodnie z tym przepisem, zbiór danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych zawiera następujące informacje: numer PESEL, płeć, rok urodzenia, formę i wymiar zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, a także informacje o formie kształcenia i doskonalenia, sprawowanych funkcjach i zajmowanych stanowiskach, rodzajach prowadzonych zajęć albo przyczynach nie prowadzenia zajęć, stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
Tym sposobem ustanowiona została podstawa do pozyskiwania we wskazanym wyżej zakresie danych osobowych nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych przez określone w przepisach powołanej ustawy podmioty prowadzące bazy danych oświatowych. Uprawnieniu do pozyskiwania tych danych przez wskazane wyżej podmioty odpowiada bezwzględny obowiązek osoby, której dane dotyczą, do ich udostępnienia.

W takim przypadku gromadzenie danych osobowych przez podmioty prowadzące bazy danych oświatowych znajduje uzasadnienie w 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych i z uwagi na to nie może być uznane za niezgodne z jej przepisami. Przewidziana w ustawie o systemie informacji oświatowej konstrukcja prawna uprawnienia określonych w niej podmiotów do gromadzenia danych osobowych nauczycieli i odpowiadającego mu obowiązku do ich udostępnienia wyklucza możliwość uzależnienia udostępnienia wymienionych w jej art. 3 ust. 4 pkt 1 danych od wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Odnosząc się natomiast do kwestii zabezpieczenia danych osobowych, należy zwrócić uwagę na treść art. 12 ustawy o systemie informacji oświatowej, który stanowi, iż "Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą."

 

Ostatnie aktualności