UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy uczelnia może przetwarzać dane osobowe jej absolwentów do celów marketingowych bez uzyskania na to wcześniejszej zgody każdego z nich?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-09-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-10-05 13:35:28
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż tylko wyraźna zgoda każdego absolwenta uprawnia uczelnię do przetwarzania jego danych osobowych w celu marketingu produktów i usług uczelni.

Uzasadnienie:

W świetle przepisów ustawy o ochronie danych osobowych o legalnym wykorzystywaniu (przetwarzaniu) danych osobowych można mówić wówczas, gdy spełniony jest co najmniej jeden z warunków wskazanych w jej art. 23 ust. 1 pkt 1-5. Wśród nich ustawa wymienia zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych (pkt 1). Zgoda ta nie jest jednak wymagana, gdy administrator danych wykorzystuje dane np. dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (pkt 5). Prawnie usprawiedliwiony cel według ustawy to m.in. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych (art. 23 ust. 4 pkt 1).

A zatem, gdy uczelnia wykorzystuje do celów marketingu własnych produktów lub usług dane osobowe studentów (np. przesyłając im ulotki o prowadzonych przez uczelnię nowych szkoleniach) to działanie takie jest uprawnione na podstawie wspomnianego art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy. Ta przesłanka nie ma natomiast uzasadnienia dla wykorzystywania w tym samym celu danych osobowych jej absolwentów. Jeśli bowiem uczelnia ma zamiar wykorzystywać dane jej absolwentów do marketingu swoich produktów i usług, to musi uzyskać na to zgodę każdego z nich. Po pierwsze bowiem brak jest innej podstawy uprawniającej do takiego działania, a po drugie związane jest to ze zmianą celu przetwarzania danych osobowych. Zgodnie bowiem art. 26 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych w celu innym niż ten, dla którego zostały zebrane, jest dopuszczalne, jeżeli nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz następuje w celach badań naukowych, dydaktycznych, historycznych lub statystycznych, a także z zachowaniem przepisów art. 23 i 25, czyli tych dotyczących przesłanek uprawniających do przetwarzania danych osobowych i obowiązku informacyjnego administratora danych.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy uczelnia nie pozyskała zgody studenta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych po ukończeniu przez niego uczelni, to prowadzenie działalności marketingowej wśród absolwentów, po pierwsze odbywa się bez podstawy prawnej, a po drugie stanowi przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z celem, dla którego zostały one pozyskane, czyli dla przeprowadzenia procesu kształcenia na uczelni wyższej. Wszystko to może prowadzić do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności