UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy uczelnia publiczna może gromadzić za pomocą kwestionariuszy osobowych informacje o pracownikach – nauczycielach akademickich – dotyczące ich miejsca urodzenia, narodowości czy adresu meldunkowego?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-11-30
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-12-04 15:20:32
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź

Nie, gdyż jest to sprzeczne z przepisami prawa pracy.

Uzasadnienie

Zakres danych osobowych, które pracodawca może pozyskać od pracownika oraz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, został określony w art. 221 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Na tej podstawie, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania takich danych osobowych, jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Natomiast od pracownika ma prawo dodatkowo żądać podanie również innych danych osobowych (np. jego numeru PESEL), a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli jest to konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w  prawie pracy oraz (art. 221 § 2). Ponadto, poza danymi wymienionymi w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania tylko tych danych osobowych, których obowiązek podania wynika z odrębnych przepisów prawa (art. 221 § 4).

Szczegółowe kwestie związane z  gromadzeniem danych przez pracodawcę reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, wydane na podstawie art. 2981 Kodeksu pracy.

Zgodnie z § 1 ust. 2b tego rozporządzenia, pracodawca może żądać od pracownika złożenia kwestionariusza osobowego w przypadkach, o których mowa w art. 221 § 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z § 1 ust. 4 powyższego rozporządzenia, pomocniczy wzór kwestionariusza osobowego dla pracownika stanowi załącznik nr 1a do rozporządzenia. A zatem z obowiązujących przepisów nie wynika, aby można było pozyskiwać informacje o miejscu urodzenia pracownika czy o jego obywatelstwie.

Co zaś do żądania podania adresów, to wskazać należy, że zgodnie z art. 221 § 1  pkt 4 Kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o  zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących miejsce zamieszkania (adres do korespondencji). A jak stanowi art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Wskazanie na miejsce zamieszkania nie jest równoznaczne ze wskazaniem dokładnego adresu meldunkowego ani adresu zamieszkania. Jedynym adresem, podania którego można żądać od pracownika, jest adres do korespondencji, na który wskazują przepisy Kodeksu pracy.

W związku z powyższym uczelnia publiczna zatrudniająca nauczycieli akademickich, nie ma prawa, jako pracodawca, żądać od swoich pracowników informacji o ich miejscu urodzenia, narodowości czy też o adresie meldunkowym.

Ostatnie aktualności