UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jakie najczęściej błędy popełniają jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), zgłaszając do rejestracji GIODO zbiory danych dotyczące nauczycieli?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-09
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-04-09 13:52:44
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2013-11-28 12:56:59

Podmioty te najczęściej deklarują przetwarzanie danych osobowych w zbyt szerokim zakresie, niż wynika z  przepisów prawa.

Uzasadnienie

Zbiory danych dotyczące nauczycieli prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) są tworzone na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o  systemie informacji oświatowej (art. 3 ust. 4 pkt 1). Ustawa ta określa także zakres danych osobowych zawartych w takich zbiorach (art. 3 ust. 4 pkt 1). Obejmuje on wskazanie m.in.: numeru PESEL, płci, roku urodzenia, formy i wymiaru zatrudnienia, stopnia awansu zawodowego, wykształcenia, przygotowania pedagogicznego, form kształcenia i doskonalenia, sprawowanych funkcji i  zajmowanych stanowisk. Uszczegółowienie zakresu tych danych zawarte zostało w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych. Zgodnie z ww. przepisami brak jest np. podstawy do przetwarzania w takich zbiorach imion i nazwisk.

Z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wynika, iż zbiory danych dotyczące nauczycieli prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) muszą zostać zarejestrowane u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), gdyż nie zachodzi wobec nich żadna z okoliczności zwalniających z tej rejestracji, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy. Zgłaszając takie zbiory do rejestracji ich administratorzy często deklarują inny zakres danych osobowych, niż wynika z przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej. Przykładowo, biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy, brak jest podstawy do przetwarzania w  takich zbiorach imion i nazwisk nauczycieli. Konsekwencją przetwarzania danych osobowych bez podstawy prawnej jest wydanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych decyzji o odmowie rejestracji zbioru danych osobowych (art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Ostatnie aktualności