UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy uczeń pełnoletni może zastrzec, aby jego oceny, zawarte w dzienniku lekcyjnym, nie były przekazywane jego rodzicom (opiekunom prawnym)?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-04-09
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-04-09 14:27:49
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-04-24 13:10:11

Nie, gdyż przepisy prawa wyraźnie wskazują, że oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych).

Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). Ponadto, na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Przepisy rozporządzenia wskazują, że celem oceniania wewnątrzszkolnego jest dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia (§ 3 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia). Żaden przepis nie przewiduje natomiast instytucji zastrzeżenia przez ucznia udostępniania jego ocen rodzicom (opiekunom prawnym).

A zatem skoro przepisy prawa przyznają rodzicom ucznia (lub jego opiekunom prawnym) prawo do posiadania informacji o jego wynikach w nauce (o jego ocenach), to jakiekolwiek zastrzeżenie złożone przez ucznia o nieudostępnianiu takich informacji, nie ma znaczenia.

GIODO zauważa jednak, że pomimo istnienia przepisów o jawności ocen uczniów dla ich rodziców (opiekunów prawnych) osoby pełnoletnie, tj. te, które ukończyły 18 rok życia, mają prawo do ochrony i poszanowania ich prywatności i wolności. Dlatego GIODO zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu przeprowadzenie zmian w zakresie aktów prawnych regulujących kwestię przekazywania rodzicom (opiekunom prawnym) informacji dotyczących postępów w nauce i trudności oraz uzyskiwanych ocen przez uczniów, w tym uczniów pełnoletnich (sygn. DOLiS- 035- 453/12).

 

 

Ostatnie aktualności