UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy dopuszczalne jest publikowanie w Internecie informacji o studentach wykreślonych z listy studentów?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-09-12
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-11-20 08:34:11
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż obowiązujące przepisy prawa nie kształtują takich obowiązków lub uprawnień uczelni wyższej, których realizacja wymagałaby publikacji danych o skreśleniu z listy studentów w Internecie.

Uzasadnienie

Dopuszczalność wykorzystywania danych osobowych studenta przez uczelnię wyższą należy rozważać w oparciu o przepisy m.in. ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz aktów wewnętrznych obowiązujących w danej uczelni: statutu i regulaminów. Jeśli bowiem wykorzystywanie danych studentów jest niezbędne do wypełnienia uprawnień i obowiązków nałożonych tymi przepisami na uczelnię, to jednocześnie następuje w myśl zasady określonej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, i tym samym, przepisów o ochronie danych osobowych nie narusza.

Przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym kształtują następujące prawa i obowiązki uczelni dotyczące dokonywania skreśleń z listy studentów: art. 190 tej ustawy wymienia przypadki, w których kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej skreśla studenta z listy studentów. Od decyzji w tej sprawie, służy odwołanie do rektora, którego decyzja jest ostateczna (w niektórych uczelniach tryb ten musi być uregulowany w regulaminie studiów). Decyzję o skreśleniu z listy studentów przechowuje się w teczce akt osobowych studenta. Wymaga tego § rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

Natomiast § 10  pkt 4 tego rozporządzenia wskazuje, że dokumenty znajdujące się w teczce akt osobowych studenta lub ich odpisy albo wyciągi, w zakresie, w jakim dotyczą studenta lub absolwenta, mogą być wydane studentowi lub absolwentowi, a na jego wniosek, upoważnionej osobie do rąk własnych lub wysłane pocztą, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 

Ostatnie aktualności