UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy dyrektor szkoły może przetwarzać posiadane przez szkołę dane osobowe na potrzeby złożenia pozwu do sądu dla nieletnich?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-10-09
Wprowadził‚ informację: 2009-10-09 14:09:56
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem uprawnienie takie wynika z przepisów prawa, zwłaszcza z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych jest dopuszczalne m.in. wówczas, gdy zezwalają na to inne – szczególne względem tej ustawy - przepisy prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2).

Aktami prawnymi określającymi kompetencje dyrektora szkoły oraz wskazującymi, w jakim zakresie szkoła może przetwarzać dane osobowe uczniów są:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
 • ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Zgodnie z treścią § 4 ust. 1 i 2 wymienionego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, szkoła prowadzi księgę uczniów, do której wpisuje się:

 • imię (imiona) i nazwisko ucznia,
 • datę i miejsce urodzenia ucznia
 • adres zamieszkania ucznia,
 • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),
 • adresy zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów),
 • datę przyjęcia ucznia do szkoły,
 • klasę, do której ucznia przyjęto,
 • datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

Do zadań dyrektora szkoły należy natomiast sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole (art. 7 ust. 1 zd. 2 Karty Nauczyciela). Jest on także odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły (art. 7 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Z kolei art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich stanowi, że każdy, kto stwierdzi istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek odpowiedniego przeciwdziałania temu, a przede wszystkim zawiadomienia o tym rodziców lub opiekuna nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, Policji lub innego właściwego organu.

Zatem biorąc pod uwagę powyższe przepisy należy uznać, że dyrektor szkoły miał prawo wykorzystać dane osobowe zawarte w księdze uczniów w celu złożenia wniosku do sądu dla nieletnich. Takie postępowanie nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Odrębną kwestią, pozostającą poza kompetencjami GIODO, jest ocena zasadności skierowania wniosku do sądu dla nieletnich.

 

Ostatnie aktualności