UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy uczelnia ma prawo publikować na swojej stronie internetowej dane studentów, w celu informowania ich o organizacji roku akademickiego?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-01-27
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2010-01-27 15:13:50
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, uczelnia nie ma do tego prawa, bowiem żaden przepis prawa nie upoważnia wprost do upublicznienia informacji dotyczących organizacji roku akademickiego z wykorzystaniem danych osobowych studentów.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady postępowania z danymi osobowymi, zaś, gdy istnieją inne – szczególne wobec ustawy przepisy prawa - mają one pierwszeństwo stosowania. W związku z tym opisywaną sprawę należy rozpatrywać w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także wewnętrznych aktów obowiązujących w danej uczelni np. regulaminu studiów.

Z analizy przepisów ustawy o szkolnictwie wyższym wynika, iż jawne są jedynie wyniki postępowania rekrutacyjnego – art. 169 ust. 9. Żaden przepis tej ustawy nie upoważnia natomiast wprost do upublicznienia informacji dotyczących organizacji roku akademickiego z wykorzystaniem danych osobowych studentów. Art. 160 ust. 1 powołanej ustawy stanowi jednak, iż organizację i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studenta określa regulamin studiów.

W postanowieniach regulaminu powinny się znaleźć zatem takie rozwiązania, które pozwolą na prawidłową organizację studiów i ustalenie ich przebiegu. Należy jednak pamiętać, że postanowienia regulaminu nie mogą być sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie danych osobowych.

Nakazuje ona administratorowi danych – czyli w tym przypadku uczelni - przetwarzanie danych wyłącznie w celu dla którego zostały pozyskane oraz uwzględnienie potrzeby ochrony danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Opublikowanie danych na stronie internetowej powodowałoby bowiem udostępnienie tych danych nieograniczonej liczbie użytkowników tej strony. Zachodzi zatem wątpliwość, czy dla realizacji celu jakim jest zapewnienie właściwej organizacji przebiegu studiów niezbędne jest informowanie osób trzecich o imieniu i nazwisku studenta, wydziału, roku nauki i numerze grupy. Dlatego regulamin studiów powinien uwzględniać zasady wskazane w ustawie o ochronie danych osobowych, gdyż publikacja w Internecie powyższych informacji spowodowałaby, że krąg osób, które będą miały dostęp do tych danych zostałby, w sposób nieuprawniony rozszerzony.

W przypadku, gdy wydany na podstawie wyżej powołanego przepisu regulamin uczelni wyraźnie nie określa warunków informowania studentów, konieczne jest spełnienie innej przesłanki legalizującej takie przetwarzanie danych osobowych (udostępnianie), tj. pozyskanie zgody od osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych).

Zasadnym wydaje się rozważenie utworzenia specjalnej strony internetowej, do której dostęp posiadaliby wyłącznie studenci, bądź osoby bezpośrednio zainteresowane, posługujące się specjalnym kodem lub hasłem, nie zaś nieograniczony krąg osób.

 

Ostatnie aktualności