UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy skarbnik gminy – organu prowadzącego kilka placówek oświatowych – może mieć dostęp do operacji finansowych dokonywanych na kontach tych placówek?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-02-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-02-12 15:25:52
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż wynika to z przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, która uprawnia podmiot prowadzący placówkę oświatową do kontroli jej działalności w zakresie m.in. spraw finansowych.

Uzasadnienie

Bazy danych oświatowych prowadzone przez szkoły i inne placówki oświatowe obejmują m.in. zbiory danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych. Zbiór ten zawiera dane obejmujące ich numer PESEL, płeć, rok urodzenia, formy i wymiar zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, formę kształcenia i doskonalenia, sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska, rodzaje prowadzonych zajęć albo przyczyn nieprowadzenia zajęć, stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników, wysokości dodatków, o których mowa w art. 54 ust. 3 i 5 Karty Nauczyciela (art. 3 ust. 4 pkt 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej).

Zgodnie zaś z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań tego organu należy zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki  (art. 5 ust. 7 pkt 3). Na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy o systemie oświaty, organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów. W powyższym zakresie nadzorowi podlega w szczególności prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki (art. 34a ust. 2).

Jednocześnie należy zauważyć, iż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wprowadziła zasadę, iż do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Administrator danych, czyli podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych (np. szkoła, placówka oświatowa, urząd gminy), ponosi bowiem odpowiedzialność za bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w tym m.in. za ich udostępnienie osobom nieupoważnionym. Upoważnienia powinno być udzielone nie tylko osobom, które bezpośrednio zatrudnione zostały w celu przetwarzania danych, ale również osobom, które mogą w takim przetwarzaniu uczestniczyć. Należy przy tym podkreślić, iż administrator danych powinien nadać upoważnienie do przetwarzania danych jedynie tym osobom, które w ramach wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych mają dostęp do danych osobowych.

W upoważnieniu powinno być określone: nazwa (nazwisko) i adres administratora danych, osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych, data nadania i, jeżeli upoważnienie jest przyznawane na czas określony, ustania oraz zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych (tak też: Andrzej Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2004 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis).

W związku z powyższym skarbnik gminy, organu prowadzącego kilka placówek oświatowych, może mieć dostęp do operacji finansowych dokonywanych na kontach tych placówek, ale po otrzymaniu stosownego upoważnienia od każdej takiej placówki, będącej administratorem danych przetwarzanych w prowadzonych przez nie zbiorach.

Ostatnie aktualności