UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy od rodziców zapisujących dziecko do świetlicy szkolnej można żądać podania takich danych, jak ich miejsce zatrudnienia, stanowisko oraz wynagrodzenie?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-10-20
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-10-27 13:30:09
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż przepisy, na podstawie których działają placówki oświatowe, nie dają podstawy do pozyskiwania takich informacji, a poza tym byłyby one zbędne dla realizacji celu, jakim jest zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej.

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych przez placówki oświatowe odbywa się przede wszystkim na podstawie przepisów szczególnych w stosunku do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwłaszcza zaś ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i  opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Powołane rozporządzenie stanowi, jakiego rodzaju dokumentację prowadzi szkoła i jakie dane osobowe ona zawiera.

Do księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi przygotowania przedszkolnego i obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych w obwodzie szkoły, wpisuje się np., według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i  nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania (§ 3a ust. 1  i 2 pkt 1, § 3b ust. 1 i 2).

Z kolei do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i  miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania ucznia, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, a także datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której go przyjęto. Odnotowuje się w niej również datę ukończenia szkoły albo datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia (§ 4 ust. 1 i 2).

Omawiane rozporządzenie stanowi też, jakie dane powinny być zawarte w  dzienniku lekcyjnym (zgodnie z § 7 ust. 1 są to m.in.: nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i  nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów i adresy ich zamieszkania), a jakie w  dzienniku zajęć w świetlicy (są to m.in. takie informacje, jak: imiona i  nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy, klasa, do której uczęszczają czy obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć).

Z przytoczonych powyżej przepisów nie wynika, by placówka oświatowa na potrzeby zapisania dziecka do świetlicy szkolnej mogła żądać od rodziców takich danych, jak ich miejsce zatrudnienia, stanowisko oraz wynagrodzenie. Tym samym brak jest podstawy prawnej do przetwarzania (m.in. gromadzenia) takich danych osobowych. Ich pozyskiwanie może zaś prowadzić do naruszenia art. 26 ustawy o  ochronie danych osobowych, zgodnie z którym, administrator danych (w tym przypadku szkoła) przetwarzający dane powinien dołożyć szczególnej staranności w  celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem (pkt 1), zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami (pkt 2), merytorycznie poprawne i  adekwatne do celów, w jakich są przetwarzane (pkt 3).

Na konieczność stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych tzw. zasady adekwatności, wskazał również Wojewódzki Sąd Administracyjny, który w wyroku z 1 grudnia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 917/2005) orzekł, iż „Adekwatność danych w stosunku do celu ich przetwarzania powinna być rozumiana jako równowaga pomiędzy uprawnieniem osoby do dysponowania swymi danymi a interesem administratora danych. Równowaga będzie zachowana, jeżeli administrator zażąda danych tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia celu, w  jakim dane są przez niego przetwarzane”.

Ostatnie aktualności