UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może zakazać przedsiębiorcy przesyłania na prywatne skrzynki elektroniczne niezamówionych reklam?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2011-09-12
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-06-28 15:44:41
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-12-16 12:40:11

Nie, gdyż przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamming) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, a w takich sprawach właściwy jest miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów.

Uzasadnienie

Przedstawione zagadnienie powinno być rozpatrywane na gruncie innych, niż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, aktów prawnych.

Obowiązki usługodawcy związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną określa ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, stosownie do jego kompetencji określonych w art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych, nie jest organem właściwym w sprawie stosowania przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz prowadzenia postępowania w sprawach naruszenia tych przepisów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Informację handlową - w myśl art. 10 ust. 2 ustawy - uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie. Z ust. 3 powołanego przepisu wynika natomiast, iż przesyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamming) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wobec powyższego w sprawach dotyczących naruszenia powoływanych przepisów należy zwracać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Zgodnie bowiem z art. 42 ust.1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, do jego zadań należy zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w tym zakresie, a także wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. Lista rzeczników konsumentów została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/).

Zgodnie z brzmieniem art. 24 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówionych informacji handlowych stanowi wykroczenie ścigane na wniosek pokrzywdzonego. Wobec powyższego można też, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia działając samodzielnie, jako oskarżyciel posiłkowy, wnieść do sądu wniosek o ukaranie.

Ostatnie aktualności