UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy portal społecznościowy ma prawo przetwarzać dane osobowe użytkownika, któremu usunął konto z powodu naruszania regulaminu serwisu?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 2009-11-10
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2009-11-10 14:09:08
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak,  w sytuacjach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przewidują one, że jeśli użytkownik korzystał z portalu w sposób niedozwolony, np. niezgodnie z jego regulaminem, wówczas administrator danych po usunięciu konta takiej osoby może przetwarzać jej dane osobowe dla celów dowodowych.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa jedynie ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych, które niejednokrotnie są uszczegóławiane w przepisach branżowych. Jeśli takie istnieją, to one mają pierwszeństwo stosowania.

Uregulowaniami, które znajdują zastosowanie w przypadku naruszenia przez internautę obowiązujących przepisów prawa lub zasad zawartych w regulaminie portalu społecznościowego (np. umieszczania treści bezprawnych lub obraźliwych) są unormowania ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zezwalają one usługodawcy, czyli właścicielowi portalu, który dowiedział się o niedozwolonym korzystaniu z portalu przez internautę, na przetwarzanie danych takiej osoby nawet po usunięciu jej konta. Stosownie bowiem do art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę (czyli internautę) z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności usługobiorcy, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

Ponadto, zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, usługodawca może przetwarzać te spośród danych, które są niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi. Chodzi tu o takie dane, jak imię i nazwisko, numer PESEL (a w przypadku jego braku numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji, adres elektroniczny usługobiorcy oraz dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy (stosownie do art. 18 ust. 1 omawianej ustawy).

Dodatkowo przetwarzanie przez portal społecznościowy danych osobowych internauty naruszającego przepisy regulaminu można by uzasadniać przepisami art. 23 ust. 1 pkt. 2 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Zezwalają one na przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, o ile jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisu prawa albo konieczne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Za prawnie usprawiedliwiony cel można bowiem uznać w tym przypadku konieczność ochrony innych użytkowników oraz samego serwisu przed bezprawnym działaniem internauty. Dlatego portal ma prawo przechowywać dane osoby nawet w sytuacji, gdy jego konto zostało zlikwidowane.

 

Ostatnie aktualności