UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy można udostępnić zakładowi ubezpieczeń dane osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-09-25
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-10-05 13:49:15
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59

Odpowiedź:

Tak, można udostępnić zakładowi ubezpieczeń dane osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę bowiem zakład ubezpieczeń ma interes prawny w ich pozyskaniu.

Uzasadnienie:

Możliwość udostępnienia zakładowi ubezpieczeń danych osobowych sprawcy kolizji,

w której poszkodowanym była osoba, która posiada/wykupiła polisę autocasco w tym zakładzie wynika z ustawy Kodeks cywilny. Bowiem zgodnie z art. 828 § 1 Kc jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela roszczenie ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi z mocy prawa na ubezpieczyciela do wysokości zapłaconego odszkodowania. Jeżeli zakład pokrył tylko część szkody, ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia przed roszczeniem ubezpieczyciela.

A zatem przesłankami nabycia przez zakład ubezpieczeń roszczeń ubezpieczającego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę jest uprzednia zapłata odszkodowania oraz istnienie osoby trzeciej – sprawcy szkody. W procesie odszkodowawczym obowiązek istnienia tych przesłanek spoczywa na zakładzie ubezpieczeń.

Dlatego w związku z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych zakład ubezpieczeń ma interes prawny w pozyskaniu danych osobowych osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę.

Ostatnie aktualności