UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy udostępnienie przez powiatowy urząd pracy danych osobowych zakładowi ubezpieczeń nie narusza ustawy o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-08-30
Wprowadził‚ informację: 2004-04-30 11:45:50
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, jeśli odbywa się na zasadach i w sposób określony szczególnymi przepisami prawa.

Uzasadnienie

Ustawa o ochronie danych osobowych w art. 23 ust. 1 pkt 2 zawiera normę ogólną, zgodnie z którą przetwarzanie danych, w tym ich udostępnianie, jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. W każdym zatem przypadku, w którym szczególny przepis prawa przyznaje określonemu podmiotowi uprawnienie do żądania danych osobowych lub nakłada obowiązek ich udostępnienia po stronie podmiotu, do którego w tym celu się zwrócono, udostępnienie danych nie może być traktowane jako naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych. Przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte w innych aktach prawnych są bowiem skorelowane z regulacjami ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, na wniosek zakładu ubezpieczeń, oraz w zakresie zadań wykonywanych przez ten zakład i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, sądy, organy prokuratury, policji oraz inne organy i instytucje mają obowiązek udzielić informacji i udostępnić materiały niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń oraz do określenia wysokości odszkodowania lub świadczenia. Powołany przepis uprawnia zakład ubezpieczeń do żądania od powiatowego urzędu pracy informacji pozostających w związku z wypadkiem lub zdarzeniem będącym podstawą ustalania odpowiedzialności. Podkreślić jednak należy, iż nie chodzi tu o wszelkie informacje, a jedynie o te, które są niezbędne do ustalenia okoliczności wypadków (zdarzeń) oraz do określenia wysokości odszkodowania lub świadczenia. W myśl art. 25 ust. 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej podobne uprawnienia przysługują również Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznikowi Ubezpieczonych, które na wniosek, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania, mogą wystąpić do sądu, organów prokuratury, policji oraz innych organów i instytucji z żądaniem udzielenia przez te podmioty informacji w zakresie stanu sprawy oraz udostępnienia zebranych przez nie materiałów.

 

Ostatnie aktualności