UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma prawo upublicznić na klatce schodowej listę zawierającą numer mieszkania wraz z przypisaną do niego kwotą zaległości?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-10-23
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2009-10-27 15:04:31
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem żaden z przepisów prawa nie upoważnia wspólnoty do upublicznienia tego typu danych.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych administrator, przetwarzając dane osobowe, czyli wykonując na nich jakiekolwiek operacje, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie czy też udostępnianie - by jego działanie było legalne - powinien spełnić jeden z warunków dopuszczalności przetwarzania danych wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Jednym z nich jest istnienie innego, szczególnego wobec ustawy o ochronie danych osobowych, przepisu prawa zezwalającego na określone postępowanie (art. 23 ust. 1 pkt 2).

Dlatego, aby przetwarzanie danych (w tym przypadku upublicznienie listy dłużników), było legalne, administrator (czyli zarząd wspólnoty) powinien wskazać upoważniający go do tego przepis prawa.

I tak, podstawę przetwarzania danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej przez zarząd wspólnoty stanowią przepisy ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach - ustawy Kodeks cywilny

Aczkolwiek żaden z ww. przepisów nie zezwala na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej np. poprzez wywieszanie numerów mieszkań wraz z przypisaną do nich kwotą zaległości. Tym samym przepisy prawa nie stanowią podstawy do upublicznienia tego typu informacji.

Jednak zauważyć należy, że brak w przepisach podstawy do zamieszczania w miejscach ogólnie dostępnych informacji o zadłużeniach czynszowych członków wspólnoty mieszkaniowej nie oznacza, że informacje te nie mogą być ujawnione innym członkom tej wspólnoty. Bowiem wspólnota mieszkaniowa jest z mocy prawa uprawniona do przetwarzania danych osobowych swoich członków. Z kodeksu cywilnego zaś wynika, że współwłaściciele dla prawidłowego zarządzania współwłasnością muszą znać dane osobowe pozostałych współwłaścicieli. Natomiast zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy o własności lokali, prawo do kontroli działalności zarządu służy każdemu właścicielowi lokalu. W konsekwencji każdemu właścicielowi przysługuje uprawnienie do wglądu w całość dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną.

Dlatego wszelkie informacje, które dotyczą bezpośrednio każdego ze współwłaścicieli (np. zaległości czynszowe) muszą zostać odnotowywane w dokumentacji związanej z zarządem nieruchomością wspólną. Natomiast wywieszanie – udostępnianie danych osobowych (tj. numeru mieszkania wraz z kwotą zaległości), czego następstwem jest możliwość zapoznania się z tymi danymi przez szerokie grono osób – w tym także przez osoby nieupoważnione, odbywa się bez podstawy prawnej.

 

Ostatnie aktualności