UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy powierzenie przez wspólnotę mieszkaniową zarządcy zarządu nieruchomością wspólną wymaga zawarcia odrębnej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-02-12
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-02-12 15:17:03
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, pod warunkiem, że w umowie o powierzeniu zarządcy zarządu nieruchomością wspólną będą zawarte postanowienia umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

Uzasadnienie

Wspólnoty mieszkaniowe są tworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a w zakresie w niej nieuregulowanym przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej (art. 18 ust. 1ustawy o własności lokali). Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, jest obowiązany sporządzić protokół przejęcia nieruchomości i jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego) w imieniu wspólnoty mieszkaniowej, przechowywać dokumentację techniczną budynku oraz prowadzić i aktualizować spis właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 29 ust. 1 b ustawy). Zarządca nieruchomości wspólnej jest zatem nie tylko upoważniony, ale i zobowiązany do gromadzenia danych osobowych dotyczących właścicieli lokali w granicach określonych w tym przepisie. Jednocześnie, administratorem danych osobowych (podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych przez wspólnotę mieszkaniową) jest ta wspólnota. Zarządca nieruchomości wspólnej może przetwarzać dane członków wspólnoty tylko jako podmiot, któremu, w myśl art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych powierzono. Umowa o ustanowieniu zarządcy powinna zawierać postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. A zatem powinna zawierać określenie celu, w jakim podmiot, któremu powierzono przetwarzanie danych może je przetwarzać oraz zakresu powierzonych do przetwarzania danych. Podmiot ten może bowiem przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie.

Zarządca nieruchomością wspólną wykonuje swoje obowiązki w interesie i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a jego działania służyć powinny m.in. wykonaniu uchwał wspólnoty. Zarządca nieruchomości jest więc podmiotem, który działa w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Zakres jego praw i obowiązków określają przepisy prawa i postanowienia umowy o zarządzanie nieruchomością wspólną. Innymi słowy to na wspólnocie, a nie na zarządzającym w jej imieniu nieruchomością wspólną, ciążą – stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych –  prawa i obowiązki administratora danych, czyli podmiotu decydującego o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Działania zarządcy nieruchomością wspólną na jej rzecz są tak długo zgodne z prawem, jak długo znajdują umocowanie w łączącej strony - wspólnotę i zarządcę - umowie. Ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez zarządcę wspólnota mieszkaniowa może dochodzić na drodze sądowej na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego, w trybie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

Można zatem stwierdzić, iż umowa o powierzeniu zarządcy zarządu nieruchomością wspólną jest umową, w której powinny być zawarte postanowienia dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej. O ile zatem umowa ta będzie tak skonstruowana, to nie jest wymagana odrębna umowa wspólnoty mieszkaniowej z zarządcą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Ostatnie aktualności