UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Poseł, w zainteresowaniu którego znajdują się sprawy z zakresu stosowania środków zabezpieczających wobec sprawców przestępstw oraz opiniowania sądowo – psychiatrycznego, jest uprawniony do otrzymania informacji o osobach przebywających w zakładach psychiatrycznych lub karnych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-13
Wprowadził‚ informację: 2005-04-05 14:14:19
Ostatnio modyfikował: 2013-11-28 12:56:59
Dopuszczalność przetwarzania (w tym udostępniania) danych osób przebywających w zakładach psychiatrycznych lub zakładach karnych powinna być rozpatrywana na gruncie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przetwarzanie danych szczególnie chronionych, do których należą dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym jest z zasady – zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych – zabronione. Przetwarzanie tego rodzaju danych dopuszczalne jest tylko w wyjątkowych, określonych w art. 27 ust. 2 pkt 1-10 ustawy, przypadkach. Zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy, przetwarzanie danych szczególnie chronionych dopuszczalne jest wówczas, gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony.

Ustawy: z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 ze zm.), ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) oraz ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2199 ze zm.) nie dają podstaw prawnych upoważniających do udostępnienia Posłom danych dotyczących osób przebywających w zakładach psychiatrycznych albo zakładach karnych. W szczególności ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora nie statuuje wprost uprawnienia do przetwarzania takich danych w ramach wykonywania mandatu.

W odniesieniu do informacji o osobach przebywających w szpitalach psychiatrycznych dodatkowego podkreślenia wymaga – co zostało ujęte w preambule do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka i podlega wzmożonej ochronie prawnej. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego w art. 50 ust. 1 nakłada na osoby wykonujące czynności wynikające z tej ustawy obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji powziętych w związku z wykonywaniem tych czynności. Od obowiązku zachowania tajemnicy osoby te są zwolnione – zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – jedynie w stosunku do: lekarza sprawującego opiekę nad osobą z zaburzeniami psychicznymi (pkt 1), właściwych organów administracji rządowej lub samorządowej co do okoliczności, których ujawnienie jest niezbędne do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej (pkt 2), osób współuczestniczących w wykonywaniu czynności w ramach pomocy społecznej, w zakresie, w jakim to jest niezbędne (pkt 3), służb ochrony państwa i ich upoważnionych pisemnie funkcjonariuszy lub żołnierzy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych (pkt 4).

Wolą ustawodawcy było zatem, aby dane szczególnie chronione przetwarzane były – przez podmioty obowiązane do działania na podstawie i w granicach prawa – tylko wówczas, gdy istnieje wyraźna upoważniająca do tego podstawa prawna w postaci przepisu rangi ustawowej.

Ostatnie aktualności