UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy gmina może mieć dostęp do danych osobowych najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-13
Wprowadził‚ informację: 2004-04-30 11:24:05
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2017-11-04 15:43:51

Tak, gdyż bez tych danych osobowych gmina nie mogłaby sprawować kontroli nad zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w niniejszej ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (ust. 2 powołanego artykułu). Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy, rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Powinny one określać między innymi wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia takiej umowy, a także tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej (art. 21 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 powołanej ustawy). Przepis ten nakłada na gminy obowiązek poddania kontroli społecznej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Należy uznać, że formą takiej kontroli jest m.in. ujawnienie danych osobowych takich osób.

Ostatnie aktualności