UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy naczelnik urzędu skarbowego może wezwać podatnika, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym, do podania numeru NIP, PESEL oraz adresów zamieszkania pracowników tego podatnika?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-06-15
Wprowadził‚ informację: 2005-09-27 13:29:54
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż zezwalają na to przepisy prawa.

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych tzw. zwykłych (jak np. imię, nazwisko, NIP, PESEL)  jest dopuszczalne, jeżeli odbywa się na podstawie prawnej, jednej spośród wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 1- pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Udostępnienie danych, jako jedna z form ich przetwarzania, jest dopuszczalne m. in., gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2).


Przepisami prawa, które stanowią o uprawnieniu naczelnika urzędu skarbowego do pozyskania danych osobowych określonych pracowników podatnika są przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.


Zgodnie z art. 187 § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Z treści powołanego przepisu wynika, iż obowiązek przeprowadzenia całego postępowania, co do wszystkich istotnych okoliczności, spoczywa na organie i nie może być scedowany na stronę. Zgodnie zaś z art. 155 § 1 tej ustawy, organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy.

W rozważanej kwestii wypowiedział się również Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 7 maja 1985 r. (sygn. II SA 318/85) orzekł, iż ciężar dowodu na mocy art. 77 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego obciąża organ administracyjny. Jeżeli strona przedstawi niepełny materiał dowodowy, organ ma obowiązek z własnej inicjatywy go uzupełnić (jak wyżej, Gospodarka Administracja Państwowa 1986/9, s. 46). Zaniedbanie organu administracji państwowej polegające na niedostatecznym wyjaśnieniu sprawy zasadnie może być postrzegane jako istotne naruszenie przepisów postępowania administracyjnego, mające wpływ na wynik sprawy i tym samym może stanowić podstawę do uchylenia wydanej przez ten organ decyzji (por. wyrok NSA z dnia 30 grudnia 1980 r., SA 645/80, ONSA 1981/1, poz. 2). Wezwanie przez organ podatkowy podatnika do udostępnienia danych osobowych jego dwóch pracowników w trybie art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej umożliwia organowi podatkowemu uzyskanie wyjaśnień niezbędnych dla realizacji jego zadań – w omawianym przypadku – zebrania i w sposób wyczerpujący rozpatrzenia zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

A zatem działanie naczelnika urzędu skarbowego polegające na zgłoszonym w trybie art. 155 § 1 Ordynacji podatkowej żądaniu udostępnienia przez podatnika, w ramach prowadzonego postępowania podatkowego, danych osobowych jego dwóch pracowników znajduje uzasadnienie w cytowanym art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych i w związku z powyższym nie może być uznane za niezgodne z jej przepisami.

Ostatnie aktualności