UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy urząd kontroli skarbowej ma prawo kontrolować rejestr napiwków prowadzony przez kasyno gry, w którym znajdują się dane w postaci imion i nazwisk pracowników kasyna?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-07
Wprowadził‚ informację: 2009-08-07 13:58:44
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, bowiem takie uprawnienie wynika z  przepisów prawa.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane prowadzić rejestr napiwków w kasynie gry, według ustalonego wzoru (art. 78 ust. 1 pkt 3). Warunki prowadzenia i wzory rejestru napiwków w kasynie gry określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych. Rejestr napiwków zawiera prócz liczby porządkowej i daty wpisu, wartości napiwków zgromadzonych danego dnia, również dane osobowe w postaci imion i nazwisk pracowników kasyna, w którym są wypłacane te napiwki (zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, przy wykonywaniu swoich zadań organy kontroli skarbowej są uprawnione do nieodpłatnego korzystania z informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne, w tym również z informacji zapisanych w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem zachowania zasad określonych w odrębnych przepisach. Postępowanie przeprowadzane jest w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy o kontroli skarbowej. W postępowaniu stosuje się również odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej (co wynika z art. 31 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej, w zakresie w niej nieuregulowanym do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, z wyłączeniem art. 54 tej ustawy, z zastrzeżeniem art. 14b ust. 1).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej celem kontroli skarbowej jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Do zakresu kontroli skarbowej należy w szczególności kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej). Kontroli skarbowej podlegają m.in. płatnicy i inkasenci podatków i innych należności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 (art. 4 ust. 2 ustawy o kontroli skarbowej). Postępowanie kontrolne zostaje zakończone odpowiednio decyzją, wynikiem kontroli bądź postanowieniem dyrektora urzędu kontroli skarbowej (art. 24 ustawy o kontroli skarbowej).

Art. 122 Ordynacji podatkowej stanowi natomiast, że w toku postępowania organy podatkowe podejmują wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym. Z kolei art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej statuuje obowiązek dopuszczenia jako dowodu wszystkiego, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

Dlatego, na potrzeby postępowania kontrolnego przetwarzanie przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej informacji zawartych w rejestrze napiwków jest prawnie dozwolone . Ponadto, przytoczone przepisy nakładają na urząd kontroli skarbowej obowiązek zebrania wyczerpującego materiału dowodowego w postępowaniu kontrolnym.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że działanie polegające na kontroli przez UKS rejestru napiwków prowadzonego przez kasyna gry  uznać należy za zgodne z przepisami ustawy o ochronie danych. Bowiem, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych możliwe jest wówczas, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Ostatnie aktualności