UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy przekazanie przez pracownika urzędu skarbowego numeru NIP osoby, która nie jest dłużnikiem, komornikowi na potrzeby postępowania egzekucyjnego stanowi naruszenie prawa?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2009-08-17
Wprowadził‚ informację: 2009-08-17 11:03:24
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, działanie takie stanowi naruszenie tajemnicy skarbowej oraz przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Udostępnienie przez pracownika urzędu skarbowego danych osobowych (numeru NIP) osoby, która nie jest dłużnikiem stanowi naruszenie tajemnicy skarbowej. Zgodnie bowiem z art. 294 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, do przestrzegania tajemnicy skarbowej zobowiązani są pracownicy urzędów skarbowych oraz izb skarbowych, którzy zresztą składają w związku z tym przyrzeczenie. Za ujawnienie tajemnicy skarbowej grozi zaś kara pozbawienia wolności do lat 5 (art. 306 § 1 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowo, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdy administrator danych powinien dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem. Natomiast art. 36 ust. 1 tej ustawy stanowi, że administrator danych jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim zaś powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Mając na uwadze powołane przepisy, należy uznać, że przekazanie komornikowi nr NIP osoby, która nie jest dłużnikiem, stanowi niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Bowiem na podstawie numeru NIP udostępnionego komornikowi przez pracownika urzędu skarbowego, komornik może pozyskać inne dane osobowe dotyczące tej osoby (np. numer rachunku bankowego, numer dowodu osobistego, numer PESEL). Może to również spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec tej osoby (niebędącej dłużnikiem).

Ostatnie aktualności