UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy kontroler biletów w środkach transportu komunikacji miejskiej może żądać od podróżującego, który nie posiada biletu lub ważnego biletu na przejazd, okazania dokumentu tożsamości lub wezwać Policję w celu wylegitymowania go?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-08-05
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-12-01 10:37:46
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, gdyż uprawniają go do tego przepisy ustawy Prawo przewozowe.

Uzasadnienie

Z punktu widzenia ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych legalność przetwarzania (m.in. gromadzenia, udostępniania) danych osobowych tzw. zwykłych (jak np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości) zależy od istnienia podstawy prawnej do tego działania (art. 23 ust. 1 pkt. 1 – 5). Taką podstawą może być np. szczególny przepis prawa zezwalający na przetwarzanie danych w celu zrealizowania wynikającego z niego uprawnienia lub spełnienia obowiązku (art. 23 ust. 1 pkt 2). Tym samym ustawa o ochronie danych osobowych odsyła do przepisów szczególnych, regulujących działalność określonych podmiotów i instytucji, wskazujących, w jakich przypadkach i w jakim zakresie mogą one przetwarzać dane osobowe, aby obowiązki i uprawnienia nałożone na nie mocą tych przepisów mogły być realizowane.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące dokonywania kontroli biletów w środkach transportu komunikacji miejskiej, określone zostały w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. Ustawa ta określa m.in. uprawnienia przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osoby przez niego upoważnionej do ustalania tożsamości osoby nieposiadającej dokumentu uprawniającego do przejazdu, w tym do współpracy z Policją.

Zgodnie z Prawem przewozowym, w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona powinni pobrać właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawić wezwanie do zapłaty (art. 33a ust. 3 i 4).

Natomiast w razie odmowy zapłacenia należności przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego (art. 33a ust. 7 pkt 1). Gdy pasażer nie zapłaci należności i nie okaże dokumentu, przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości (art. 33a ust. 7 pkt 2). Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osobę przez niego upoważnioną (art. 33a ust. 8).

Zatem  stwierdzić należy, że prawo przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego albo osoby przez niego upoważnionej (np. kontrolera), do ustalania tożsamości osoby podróżującej bez biletu lub ważnego biletu wynika wprost z przepisów prawa. Podobnie jak prawo współdziałania w tym zakresie z Policją i innymi organami porządkowymi, które mają prawo ustalania tożsamości. Uprawnione jest także przetrzymywanie podróżnego do czasu ich przybycia.

Ostatnie aktualności