UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy przewoźnik może odmówić dopełnienia obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby, której dane przetwarza ze względu na jazdę bez ważnego biletu, zasłaniając się tym, iż wcześniej informował ją o podstawie prawnej, celu i zakresie przetwarzania danych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2010-08-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Kreusch 2010-08-10 14:25:50
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, bowiem, każdy ma prawo raz na pół roku wystąpić do administratora danych z prośbą o dopełnienie obowiązku informacyjnego, zaś administrator musi tego obowiązku dopełnić, zgodnie z zachowaniem zasad wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

Uzasadnienie

Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, gwarantują osobie zainteresowanej, a więc tej, której dane są przetwarzane, prawo do informacji. Dzięki temu może ona kontrolować przetwarzanie jej danych zgromadzonych w zbiorach. Wzmocnienie tych gwarancji stanowi nałożenie na administratorów danych obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby zainteresowanej, o którym stanowi art. 33 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jego treścią, na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz w zrozumiałej formie udzielić informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 – 5a.

Na wniosek osoby, której dane dotyczą, powyższych informacji, udziela się na piśmie (art. 33 ust. 2 ustawy).

Przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przewidują, że osoba zainteresowana może skorzystać z prawa do informacji nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Natomiast w myśl art. 34  tej ustawy, administrator danych odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a, jeżeli spowodowałoby to:

1)     ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne,

2)     zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

3)     zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa,

4)     istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Konieczność dopełnienia obowiązku informacyjnego ciąży na administratorze także wówczas, gdy przypuszcza on, iż osoba występująca z żądaniem udostępnienia informacji, posiada te informacje. Zatem przewoźnik nie może zasłaniać się np. tym, że we wcześniejszej korespondencji z osobą, która jechała bez ważnego biletu, informował ją o podstawie prawnej, celu i zakresie przetwarzania danych. Jeśli bowiem osoba ta po raz pierwszy w ciągu 6 miesięcy wystąpiła do przewoźnika o dopełnienie obowiązku informacyjnego, to jest on zobowiązany, by w ciągu 30 dni go dopełnić.

 

 

Ostatnie aktualności