UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jakie dane osobowe i dla jakich celów przetwarzane są w Systemie Informacyjnym Schengen?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-12-07 14:37:27
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2016-01-05 13:26:06

 SIS II zawiera wpisy dotyczące osób lub przedmiotów, które podlegają następującym kategoriom:

  • Odmowa pozwolenia na wjazd lub pobyt (Art. 24 rozporządzenia SIS II) – wpisy te dotyczą obywateli państw trzecich, którzy nie są uprawnienie do wjazdu bądź pobytu na terytorium strefy Schengen;
  • Osoby poszukiwane w celu aresztowania (Art. 26 Decyzji SIS II) – wpisy te dotyczą osób, wobec których wydano Europejski Nakaz Aresztowaania lub wniosek ws. ekstradycji;
  • Osoby zaginione (Art. 32 Decyzji SIS II) – celem tych wpisów jest odnalezienie osób zaginionych, w tym dzieci, i objęcie ich odpowiednią ochroną, jeśli jest to konieczne;
  • Osoby, których obecność jest wymagana do celów procedury sądowej (Art. 34 Decyzji SIS II) –  celem tych wpisów jest miejsca zamieszkania lub pobytu osób, których obecność jest wymagana do celów procedury sądowej np. świadków lub osób, którym ma zostać doręczone wezwanie do stawienia się w celu odbycia kary pozbawienia wolności;
  • Osoby lub przedmioty wprowadzane w celu przeprowadzania kontroli niejawnych lub kontroli szczególnych (Art. 36 Decyzji SIS II). – celem tych wpisów jest uzyskanie informacji o osobach lub przedmiotach w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego lub narodowego;
  • Przedmioty przeznaczonych do zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym (Art. 38 Decyzji SIS II) – wpisy te dotyczą przedmiotów np. pojazdów, dokumentów podróżnych, kart kredytowych, tablic rejestracyjnych, które są poszukiwanych w celu ich zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym.

 

 

Zgodnie z art. 20 Decyzji SIS II i art. 20 Rozporządzenia SIS II informacje o osobach, w odniesieniu do których dokonano wpisu, nie zawierają innych danych niż:

a)      imię i nazwisko, pseudonimy;

b)      wszelkie szczególne, obiektywne cechy fizyczne niepodlegające zmianom;

c)      miejsce i data urodzenia;

d)     płeć;

e)      fotografie;

f)       odciski palców;

g)      obywatelstwo;

h)      informacja, czy dana osoba jest uzbrojona, agresywna lub czy jest uciekinierem;

i)        powód wpisu;

j)        organ dokonujący wpisu;

k)      odesłanie do decyzji będącej powodem wpisu;

l)        działania, jakie należy podjąć;

m)    odsyłacz do innych wpisów dokonanych w SIS II;

n)      rodzaj przestępstwa.

Ostatnie aktualności