UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Kto ma dostęp do informacji przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-08-12
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-12-07 14:41:35
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2016-01-21 10:23:42

Zgodnie z treścią art. 27 rozporządzenia SIS II i art. 40 decyzji SIS II dostęp do danych wprowadzonych do Systemu Informacyjnego Schengen oraz prawo ich bezpośredniego przeglądania zastrzeżone są wyłącznie dla organów odpowiedzialnych za kontrole graniczne oraz inne kontrole policyjne i celne prowadzone w ramach danego kraju, jak również koordynację takich kontroli. Wskazać jednak należy, że prawo bezpośredniego dostępu do danych przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen przyznane zostało również krajowym organom sądowym, w tym odpowiedzialnym za oskarżanie w postępowaniu karnym oraz przesłuchania na etapie przed sporządzeniem aktu oskarżenia, w zakresie dotyczącym wykonywania ich zadań.

Organy odpowiedzialne za wydawanie wiz, organy centralne odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków wizowych oraz organy odpowiedzialne za wydawanie dokumentów pobytowych i za wykonywanie przepisów dotyczących obywateli państw trzecich w ramach stosowania dorobku unijnego w zakresie przemieszczania się osób mają prawo dostępu i bezpośredniego przeglądania danych dotyczących wpisów dotyczących cudzoziemców, którym odmawia się prawa wjazdu, oraz urzędowych blankietów, które zostały skradzione, wykorzystane w niewłaściwy sposób lub utracone, a także wydanych dokumentów tożsamości (paszportów, dowodów tożsamości, praw jazdy), które zostały skradzione, wykorzystane w niewłaściwy sposób lub utracone.

Ponadto na podstawie przepisów Rozporządzenia 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. L 381 z 2006 r., str. 1—3), służby odpowiedzialne za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów uzyskały prawo dostępu do niektórych kategorii danych wprowadzonych do SIS, ale tylko w celu sprawdzenia, czy zgłoszone do rejestracji pojazdy zostały skradzione, przywłaszczone lub utracone lub czy są poszukiwane jako dowody w postępowaniu karnym.

Dodatkowo Europejski Urząd Policji (Europol) i Eurojust w ramach swoich mandatów mają ograniczony dostęp do niektórych danych w Systemie Informacyjnym Schengen dot. m.in. osób poszukiwanych w celu aresztowania, osób, których obecność jest wymagana w postępowaniu karnym czy osób zaginionych.

 

Dostęp do danych przetwarzanych w SIS II w Rzeczpospolitej Polskiej

Dostęp do danych przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Schengen dla poszczególnych służb i organów administracyjnych w Rzeczpospolitej Polskiej regulowany jest przepisami ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz.1170 z póź. zm). Wdrożone rozwiązania w zakresie udziału instytucji krajowych w SIS zakładają możliwość korzystania z systemu przez szerokie grono podmiotów przy uwzględnieniu zakresu kompetencyjnego wynikającego z przepisów krajowych regulujących ich funkcjonowanie. W art. 3 i art. 4 wymieniono enumeratywnie listę krajowych organów, które mają prawo dostępu do SIS II w Polsce, w związku z wykonywaniem zadań ustawowych. Są to m.in.: Policja, Straż Graniczna, sądy i prokuratury, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, organy kontroli skarbowej, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego , Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, wojewodowie, konsulowie, minister właściwy do spraw zagranicznych, organy samorządowe właściwe w sprawach rejestracji pojazdów.

Ostatnie aktualności