UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Jak długo dane osobowe mogą być przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-08-12
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-12-07 14:43:29
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2016-01-05 13:46:00

Rozporządzenie SIS II (art. 29) i Decyzja SIS II (art. 44) stanowią, że dane osobowe przetwarzane w celu wykrywania osób powinny być przechowywane jedynie przez okres konieczny do osiągnięcia celów, dla których zostały wprowadzone. Państwo członkowskie, które wprowadziło wpis, musi najdalej w ciągu 3 lat od dnia wprowadzenia danych ocenić ich dalszą przydatność. W przypadku nadzoru niejawnego osób prowadzonego na podstawie art. 36 decyzji SIS II okres ten został zawężony do roku od dnia wprowadzenia danych. Wskazać przy tym należy, że zarówno okres 3-letni, jak i roczny nie wyznaczają czasu dozwolonego przetwarzania danych, ale jedynie wprowadzają konieczność okresowej oceny niezbędności danych w stosunku do celu ich przetwarzania. Rzeczywisty czas przetwarzania danych w Systemie Informacyjnym Schengen może być zatem krótszy bądź dłuższy od terminu 3-letniego czy rocznego i uzależniony jest od tego czy udało się zrealizować cel, w jakim dane są przetwarzane w systemie.

Powyższe terminy okresowego badania dopuszczalności przetwarzania danych należy uznać za okresy maksymalne, gdyż w myśl art. 29 ust. 2 rozporządzenia SIS II i art. 44 ust. 3 decyzji SIS II państwa członkowskie  mogą w prawie krajowym wprowadzić okresy krótsze.

Na miesiąc przed zamierzonym usunięciem danych z systemu jednostka centralna systemu automatycznie informuje o tym państwo wprowadzające wpis. W ciągu tego okresu państwo to może podjąć decyzję o zachowaniu wpisu. Wpisy, w stosunku do których państwo wprowadzające dany wpis nie uzna dalszej konieczności przetwarzania danych, są automatycznie usuwane.

Na marginesie powyższych uwag wskazać należy, że dane osobowe wymieniane w związku z wpisem za pośrednictwem Biur SIRENE powinny zostać usunięte po osiągnięciu celu przetwarzania, najpóźniej w rok od dnia usunięcia wpisu z Systemu Informacyjnego Schengen.

Ostatnie aktualności