UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Co to jest Biuro SIRENE?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska - Jasak 0000-00-00
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2005-12-07 14:46:52
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-31 12:25:44

Biuro SIRENE (Supplementary Information REquest at the National Entries) jest organem powoływanym na podstawie art. 108 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen (KWS) przez każde państwo będące stroną tej Konwencji jako organ odpowiedzialny za moduł krajowy Systemu Informacyjnego Schengen. Art. 108 Zgodnie z treścią art. 108 KWS został następnie zastąpiony przez art. 7 ust. 2 Decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). Biuro SIRENE jest jedynym organem uprawnionym do wprowadzania danych do Systemu Informacyjnego Schengen, a jego podstawową funkcją  jest wymiana dodatkowych informacji niezbędnych ze względu na dotyczące osób i przedmiotów wpisy przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schenegen.

Zadania Biur SIRENE obejmują trzy obszary: wymiana informacji uzupełniających niezbędnych przy wprowadzaniu wpisów i w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań w przypadku trafienia w SIS, (czyli gdy w wyniku sprawdzenia w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) odnaleziono osoby lub przedmioty wprowadzone do systemu), przestrzeganie określonych przepisów rozporządzenia i decyzji o SIS II (w tym weryfikacja jakości danych wprowadzanych do SIS II) oraz służenie jako punkt łącznikowy pomiędzy służbami krajowymi oraz organami międzynarodowymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne (np. Interpolem).

Co do zasady działania Biur SIRENE regulowane są w Podręczniku SIRENE, który szczegółowo opisuje procedury dotyczące poszczególnych kategorii wpisów w SIS II. Podręcznik SIRENE został przyjęty jako Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 29 stycznia 2015r. zastępująca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/115/UE w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (notyfikowana jako dokument nr C(2015) 326).

Polskie Biuro SIRENE zostało utworzone na podstawie art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym w ramach struktury Komendy Głównej Policji.  Zgodnie z art. 36 ww. ustawy szefa biura SIRENE powołuje i odwołuje Komendant Główny Policji po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Natomiast art. 37 stanowi, że wszystkie organy uprawnione do dostępu do SIS są obowiązane, w zakresie swojego działania, do współpracy z biurem SIRENE w celu realizacji jego zadań związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen, w tym do wymiany informacji uzupełniających.

 

Pisma do Biura SIRENE należy kierować na adres:

Biuro Współpracy Międzynarodowej Policji
Biuro SIRENE
Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Komisja Europejska 2015-01-29
Wprowadził‚ informację: Ania Zawiła 2015-12-31 12:24:28
Ostatnio modyfikował: Ania Zawiła 2015-12-31 12:25:44

Ostatnie aktualności