UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych poszukuje kandydatów na stanowiska: od referenta do specjalisty (oferujemy umowę o pracę)

Metadane
Podmiot udostępniający: Samodzielne Stanowisko do Spraw Pracowniczych Biura GIODO
Wytworzył informację: Dorota Choynowska 2018-05-03
Wprowadził‚ informację: Rafał Grodzki 2018-05-07 08:05:08
Ostatnio modyfikował: Robert Czapski 2018-05-17 10:11:41

Główne obowiązki:

 • opiniowanie aktów prawnych w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie projektów pism w toku prowadzonych postępowań administracyjnych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi kierowane do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • opracowywanie projektów decyzji Generalnego Inspektora,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na pytania prawne.

 

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie (kierunek prawo lub administracja).

 

Wymagania konieczne:

 • w przypadku ubiegania się o stanowisko specjalisty wymagane minimum roczne doświadczenie zawodowe,
 • znajomość procedury administracyjnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowywaniu decyzji administracyjnych,
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych,
 • znajomość obsługi komputera w środowisku Windows,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przygotowywaniu decyzji administracyjnych,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji,
 • doświadczenie w prowadzeniu audytów,
 • doświadczenie w opiniowaniu aktów prawnych,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania prawa,
 • znajomość języka angielskiego ze specjalnością języka prawniczego (poziom C1),
 • ukończenie studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji,
 • znajomość systemu EZD,
 • umiejętność planowania i dobra organizacja pracy własnej.

 

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Biura GIODO”,

a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 2. kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji jest możliwy pod adresem:
  • Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  • e-mail: abi @giodo.gov.pl
 3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Biura GIODO na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;
 5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.03.2019 r.
 6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Biuro GIODO. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Biurze GIODO,

………………………………………

Podpis kandydata do pracy „

 • dokumenty z dopiskiem „referent/specjalista RODO” należy składać osobiście
  w siedzibie Biura GIODO, drogą elektroniczną na adres: kancelaria@giodo.gov.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 • termin składania ofert: 24 maja 2018 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania emailem lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Biura GIODO,
 • CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą
  i własnoręcznym podpisem,
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane,
  a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 31 marca 2019 r .

Ostatnie aktualności