UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy starosta jest administratorem danych gromadzonych w związku z wykonywaniem zadań publicznych dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i czy można się do niego zwracać o uzyskanie tych informacji?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2007-07-18
Wprowadził‚ informację: 2007-07-18 13:52:52
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2015-04-24 12:58:32

Tak, gdyż w sprawach rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami organem właściwym, który zbiera dane osobowe o właścicielach pojazdów jest starosta.

 

Uzasadnienie

Wszelkie kwestie dotyczące rejestrowania pojazdów, a także wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami uregulowano w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W przypadku Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców administratorem danych z mocy wyżej wskazanej ustawy jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym (art. 80a ust. 4 oraz art. 100a ust. 4 omawianej ustawy). Udostępnianie danych z ww. ewidencji odbywa się na zasadach określonych w art. 80c oraz art. 100c tej ustawy.

Niemniej jednak należy wskazać, iż uprawnienia starostów – odnośnie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – wynikają z aktów wykonawczych do ustawy Prawa o ruchu drogowym. W szczególności są to:

  1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
  2. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Starostowie są administratorami prowadzonych przez siebie zbiorów związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym gromadzą w tych zbiorach dane, które następnie przekazywane są do zbioru danych, którego administratorem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Udostępnianie danych osobowych gromadzonych przez starostów w ramach wskazanych zadań odbywać się będzie na podstawie ogólnych przesłanek przetwarzania danych wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt. 1 – 5).

Ostatnie aktualności