UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może kontrolować zbiory danych osobowych prowadzone przez Kościół, zawierające dane osobowe członków Kościoła?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-10-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-08-16 11:21:35
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Nie, gdyż ustawa o ochronie danych osobowych ogranicza uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w stosunku do takich zbiorów.

Uzasadnienie

Kościół rzymsko-katolicki jest instytucją, której sytuacja prawna została uregulowana w Konstytucji RP, w umowie międzynarodowej, jaką jest Konkordat oraz w ustawach, nad którymi umowa międzynarodowa ma pierwszeństwo. Przynależność do Kościoła opiera się na zasadach dobrowolności, zaś wolność wyznania zagwarantowana jest w Konstytucji RP. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych traktuje w sposób szczególny dane, do których należą m.in. informacje ujawniające przekonania religijne lub przynależność wyznaniową, nie ingerując jednocześnie w konstytucyjną zasadę wolności wyznaniowej.

Stosownie do art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie (a więc zbieranie i przechowywanie) danych szczególnie chronionych (m.in. danych o przekonaniach religijnych, przynależności wyznaniowej) jest dopuszczalne jeżeli jest to niezbędne m.in. do wykonywania statutowych zadań kościołów i innych związków wyznaniowych, pod warunkiem, że przetwarzanie danych dotyczy wyłącznie członków tych organizacji lub instytucji albo osób utrzymujących z nimi stałe kontakty w związku z ich działalnością i zapewnione są pełne gwarancje ochrony przetwarzanych danych.

Na podstawie art. 43 ust. 2 w odniesieniu do zbiorów dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub innego związku wyznaniowego, Generalnemu Inspektorowi nie przysługują uprawnienia do ich kontroli, wydawania decyzji administracyjnych oraz rozpatrywania skarg.

 

 

 

Ostatnie aktualności