UWAGA!

Od 25 maja 2018 r. organem właściwym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nowa strona internetowa urzędu jest dostępna pod adresem: www.uodo.gov.pl.

Materiały zamieszczone na stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) dostępnej pod adresem www.giodo.gov.pl mają charakter archiwalny.

POZOSTAŃ NA STRONIE ARCHIWALNEJ (GIODO)

Czy Kościół i inne związki wyznaniowe są zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Metadane
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2011-10-19
Wprowadził‚ informację: Robert Czapski 2006-09-08 12:48:48
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2013-11-28 12:56:59

Tak, ale są pewne ograniczenia w stosowaniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych do takich podmiotów.

Uzasadnienie

Kościół i inne związki wyznaniowe zobowiązane są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Fakt, że podmioty te korzystają w Polsce z niezależności, a przepisy prawa gwarantują im możliwość posługiwania się wewnętrznie ustalonym prawem ogranicza jednak zastosowanie w pewnych sferach ich działalności ogólnie obowiązujących zasad. Stąd też pewne wyjątkowe uregulowania dotyczące tych podmiotów. Np. art. 43 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, przewiduje, że w odniesieniu do zbiorów danych członków kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych nie może wydawać decyzji administracyjnych i rozpatrywać skarg w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych (art. 12 pkt 2), przeprowadzać czynności kontrolnych wskazanych w przepisach art. 14 pkt 1, pkt 3 – 5 oraz korzystać z kompetencji określonych w art. 15 – 18 tej ustawy. Z treści art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych wynika natomiast, że zbiory danych dotyczących osób należących do kościoła lub innego związku wyznaniowego, o uregulowanej sytuacji prawnej, przetwarzanych na potrzeby tego kościoła lub związku wyznaniowego nie podlegają zgłoszeniu do rejestracji u GIODO.

 

Ostatnie aktualności